SFS 2009:698 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

090698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti ska ha följande lydelse.

4 §

3

Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning

motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då
ersättningsrätt inträder.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för

en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut
uppgå till sammanlagt högst 500 000 kronor eller, om det är högre, det belopp
i kronor som motsvarar 50 000 euro då ersättningsrätten inträder.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009. Den ska dock inte tillämpas för

fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:186, bet. 2008/09:FiU:35, rskr. 2008/09:297.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring
av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån
och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3, Celex 32009L0014).

3 Senaste lydelse 2008:811.

SFS 2009:698

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.