SFS 2006:537 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2006:537 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
060537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti skall ha följande lydelse.

23 § Ett beslut om att garantin inte längre skall gälla inverkar inte på in-
sättningar som omfattades av garantin vid tidpunkten för beslutet. Motsva-
rande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filial-
tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

SFS 2006:537

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.