SFS 1999:915 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

990915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti skall ha följande lydelse.

16 §

2

Ett institut som omfattas av garantin skall lämna de uppgifter till

nämnden som den behöver för att fastställa institutets avgift och i övrigt för
sin verksamhet enligt denna lag. De uppgifter som nämnden behöver för att
fastställa ett instituts avgift skall ha granskats av en revisor som utsetts av in-
stitutet i enlighet med 3 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617) eller, när det
gäller bankaktiebolag och värdepappersbolag, 10 kap. 8 § aktiebolagslagen
(1975:1385).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46.

2

Senaste lydelse 1998:773.

SFS 1999:915

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.