SFS 2005:920 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

050920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) lagen om

insättningsgaranti skall ha följande lydelse.

16 §

2 Ett institut som omfattas av garantin skall lämna de uppgifter till

nämnden som den behöver för att fastställa institutets avgift och i övrigt för
sin verksamhet enligt denna lag. De uppgifter som nämnden behöver för att
fastställa ett instituts avgift skall ha granskats av en revisor som utsetts av in-
stitutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) respektive
7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller bank-
aktiebolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 2004:320.

SFS 2005:920

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.