SFS 2006:1380 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

061380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti skall ha följande lydelse.

13 §

2

Nämnden skall årligen bestämma hur stort belopp varje institut skall

betala i avgift. Avgiften skall betalas inom en månad från dagen för beslutet.

Avgiften skall motsvara summan av institutets insättningar till den del de

omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 pro-
cent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften skall be-
stämmas med hänsyn till institutets kapitaltäckningsgrad, beräknad enligt
2 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar.

Dröjsmålsränta skall tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det

inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt
en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gäl-
lande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta
procentenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Senaste lydelse 2005:257.

SFS 2006:1380

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.