SFS 2010:1865 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

101865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 § lagen (1995:1571) om insätt-

ningsgaranti ska ha följande lydelse.

4 §

3

Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersätt-

ning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag
då ersättningsrätt inträder.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs

för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje insti-
tut uppgå till sammanlagt högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för
ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

Beloppet i euro ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs

som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om
ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täck-
ningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3, Celex 32009L0014).

3 Senaste lydelse 2009:698.

SFS 2010:1865

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.