SFS 2011:829 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

110829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti

dels att 8, 9, 11, 15–17 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 24 § ska lyda ”Överklagande m.m.”,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a, 14 a, 17 a och

25 §§, samt närmast före 3 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

Prövning av kontovillkor

3 a §

Ett institut ska ansöka om garantimyndighetens prövning av om vill-

koren för varje kontoslag som används för att ta emot insättningar innebär att
kontoslaget omfattas av insättningsgarantin. En sådan ansökan ska även
göras när institutet avser att ändra villkoren för kontoslaget, om det inte är
uppenbart att villkorsändringen saknar betydelse för frågan om kontoslaget
omfattas av insättningsgarantin.

Ett utländskt institut som tar emot insättningar som inte omfattas av insätt-

ningsgarantin enligt denna lag behöver inte ansöka om prövning.

8 §

Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § första

stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning när

1. Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att
a) en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av insti-

tutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och

b) oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte

endast är tillfällig, eller

2. institutet försätts i konkurs.
Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra

stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets
hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla.

1 Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om
ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täck-
ningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3, Celex 32009L0014).

SFS 2011:829

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:829

9 §

3

Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.

Ersättningar ska betalas ut inom 20 arbetsdagar från det att
1. Finansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första

stycket 1,

2. institutet försätts i konkurs, eller
3. en myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att insättningar

hos institutet är indisponibla.

På ansökan av garantimyndigheten får Prövningsnämnden för stöd till

kreditinstitut, om det finns synnerliga skäl, förlänga tidsfristen med högst tio
arbetsdagar.

Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser är lämp-

ligt. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett konto i insättarens namn i
ett annat kreditinstitut.

11 §

4

Svenska institut samt utländska institut som tar emot insättningar hos

en filial här i landet ska informera den som har gjort eller avser att göra en
insättning om

1. huruvida insättningen omfattas av en garanti eller inte,
2. för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin enligt denna

lag, resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 a § första stycket,

3. den ersättningsnivå som gäller för garantin, och
4. formerna för utbetalning av ersättning från garantin.
Information enligt första stycket ska lämnas vid marknadsföring av ett

erbjudande och innan ett avtalsförhållande ingås. Informationen ska vidare
under avtalstiden framgå av kontoutdrag och liknande material som rör ford-
ringsförhållandet.

14 a §

Garantimyndigheten får ta ut avgifter för prövningen av en ansökan

enligt 3 a §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifterna.

15 §

5 Garantimyndigheten ska placera inbetalda avgifter på räntebärande

konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten. Från
de inbetalda avgifterna ska myndigheten dock räkna av de förvalt-
ningskostnader som den haft för garantin och de förvaltningskostnader som
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut haft för uppgifter enligt denna
lag.

I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut

ersättningar får garantimyndigheten låna medel i Riksgäldskontoret.

16 §

6

Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till

garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De
uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska
ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 §
sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om

3 Senaste lydelse 2007:1433.

4 Senaste lydelse 2004:320.

5 Senaste lydelse 2007:1433.

6 Senaste lydelse 2007:1433.

background image

3

SFS 2011:829

medlemsbanker eller, när det gäller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag
och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) samt när det
gäller kreditmarknadsföreningar, 8 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar.

Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter

den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i
övrigt behöver för sin verksamhet.

Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra

en undersökning hos institutet.

17 §

7

Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkurs-

förvaltaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för
att betala ut ersättning till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten
det biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana uppgifter som avses i 16 § och första stycket.

17 a § När Finansinspektionen har anledning att anta att ersättningsrätten
enligt 8 § kan inträda, ska inspektionen informera garantimyndigheten om
detta och lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verk-
samhet enligt denna lag.

Riksbanken ska, på begäran av garantimyndigheten, lämna de uppgifter

till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag.

23 §

8

Ett beslut om att garantin inte längre ska gälla inverkar inte på insätt-

ningar som omfattades av garantin innan beslutet vann laga kraft. Motsva-
rande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filial-
tillstånd.

25 §

Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 får överklagas

till Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut. Ett överklagande ska ha
kommit in till nämnden inom tre arbetsdagar från den dag då beslutet med-
delades.

Prövningsnämnden ska avgöra ärendet inom tio arbetsdagar från den dag

då överklagandet kom in till nämnden. Vid prövningen tillämpas 6 kap. 2, 3
och 5–7 §§ samt 8 § första stycket lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut.

Prövningsnämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Ett institut som tar emot eller avser att ta emot insättningar som omfat-

tas av denna lag ska ansöka om prövning enligt 3 a § inom tre månader från
ikraftträdandet.

7 Senaste lydelse 2007:1433.

8 Senaste lydelse 2006:537.

background image

4

SFS 2011:829

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.