SFS 2008:100 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

080100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1996:1006) om an-

mälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

2

dels

att 1, 2, 4, 7 och 10 §§ samt rubriken närmast före 7 § ska ha följande

lydelse

,

dels

att det i lagen ska införas en ny bestämmelse, 7 a §, av följande ly-

delse.

1 §

3

I denna lag avses med

1.

valutaväxling

: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt

resecheckar utställda i utländsk valuta,

2.

penningöverföring

: yrkesmässig överföring av pengar eller pengars

värde för någon annans räkning,

3.

annan finansiell

verksamhet

: yrkesmässig verksamhet som huvudsakli-

gen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap.
1 § andra stycket 2, 3 och

5

12 lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse och

4

. finansiellt institut

: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valuta-

växling, penningöverföring

eller annan finansiell verksamhet.

2 §

4

En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling

i väsentlig omfattning, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet
ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte gö-
ras av företag som avses i 2 § första stycket 1–3, 5 och 6 lagen (1993:768)
om åtgärder mot penningtvätt.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan

enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmä-
ler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det
på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

1

Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16, rskr. 2007/08:137.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

3

Senaste lydelse 2004:319.

4

Senaste lydelse 2004:319.

SFS 2008:100

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:100

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4 §

5

Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som

ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, penningöverföring eller
annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt finns
i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Upplysningar från och undersökningar hos finansiella institut

7 §

6

Finansiella institut som har anmält sin verksamhet enligt 2 § första

stycket ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verk-
samheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att insti-
tuten följer lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m. och förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betala-
ren som skall åtfölja överföringar av medel

7

.

7 a §

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt,

genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut som omfattas av
denna lag.

En sådan undersökning får endast omfatta den verksamhet som är anmäl-

ningspliktig enligt denna lag.

10 §

8

Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rätt-

telse om

1. upplysningar enligt 7 § inte lämnas, eller
2. institutet, efter en anmälan enligt 2 § första stycket, överträder en be-

stämmelse i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt eller en före-
skrift som meddelats med stöd av den lagen eller en bestämmelse i förord-
ningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja
överföringar av medel.

Om rättelse inte görs, får inspektionen förelägga institutet att upphöra

med verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2004:319.

6

Senaste lydelse 2004:319.

7

EUT L 345, 8.12.2006 s.1 (Celex 32006R1781).

8

Senaste lydelse 2004:319.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.