SFS 2008:499 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

080499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1996:1006) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande lydelse.

6 §

2

Om en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling inte

lämnar information enligt 5 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tilläm-
pas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörnings-
avgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket
marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 2004:319.

SFS 2008:499

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.