SFS 2014:279 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

140279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

2

En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksam-
heten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3, 6, 17 och 20 lagen (2009:62) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt

lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan

enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler
att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på
något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

2 Senaste lydelse 2010:759.

SFS 2014:279

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.