SFS 2014:561 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

140561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1996:1006) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska införas en ny paragraf,
3 a §, samt närmast före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen

3 a §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för sty-

relsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt
verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket. Detta gäller
dock inte i fråga om bolag vars styrelse har endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett

publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt
verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som

anges i denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

SFS 2014:561

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.