SFS 2009:67 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

090067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt

avseende viss finansiell verksamhet;

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 3, 4, 7 och 10 §§ samt rubriken

närmast före 4 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finan-
siell verksamhet ska ha följande lydelse.

3 §3 Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-
verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte
ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket.
För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat inne-
hav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i det finan-

siella institutet, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet
eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över
ledningen av institutet.

När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt 2 § första

stycket får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i
första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspek-
tionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den
juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess led-
ning till inspektionen.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

4 §4 Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som
ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, penningöverföring eller an-
nan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller fi-
nansiering av terrorism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism.

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

3 Senaste lydelse 2004:319.

4 Senaste lydelse 2008:100.

SFS 2009:67
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:67

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

7 §5 Finansiella institut som har anmält sin verksamhet enligt 2 § första
stycket ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verk-
samheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att insti-
tuten följer lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism, lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall och förordningen (EG) nr 1781/2006 om information
om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel.

10 §6 Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rättel-
se om

1. upplysningar enligt 7 § inte lämnas, eller
2. institutet, efter en anmälan enligt 2 § första stycket, överträder en be-

stämmelse i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism eller en föreskrift som har meddelats med stöd av den lagen el-
ler en bestämmelse i förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om
betalaren som ska åtfölja överföringen av medel.

Om rättelse inte görs, får inspektionen förelägga institutet att upphöra med

verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:100.

6 Senaste lydelse 2008:100.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.