SFS 2015:183 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

150183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet;

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1996:1006) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

3 §

3

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-

verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte
ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket. För
en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av
andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt 2 § första

stycket får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i
första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspektio-
nen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den ju-
ridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning
till inspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2 Lagen omtryckt 2004:319.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

3 Senaste lydelse 2009:354.

SFS 2015:183

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.