SFS 2016:1027 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

161027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksam-
heten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3, 6, 17, 20 och 21 lagen (2009:62) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt

lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan

enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har fått laga
kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att
det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på
något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Lagen omtryckt 2004:319.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

3 Senaste lydelse 2014:279.

SFS 2016:1027

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.