SFS 2018:1223 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet / SFS 2018:1223 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
SFS2018-1223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och

annan finansiell verksamhet

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om valuta-
växling och annan finansiell verksamhet2 ska ha följande lydelse.

2 §3 En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling
i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om
registrering hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�3, 6, 8, 9, 11 och 12

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution

enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ansökan,

om

1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt

som är förenligt med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den
lagen, och

2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.
Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det an-
mäler att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen eller
om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2 Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:639.

3 Senaste lydelse 2017:639.

SFS

2018:1223

Publicerad
den

28 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.