SFS 1996:1006 Valutaväxlingslag

SFS 1996_1006 Valutaväxlingslag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1006
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Valutaväxlingslag;

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Definition

1 § I denna lag avses med valutaväxlingsrörelse yrkesmässig handel med
utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta.

Anmälningsplikt

2 § Företag som driver valutaväxlingsrörelse i väsentlig omfattning skall
anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras
av företag som avses i 2 § första stycket 1-4 lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt.

Finansinspektionen skall föra ett register över de företag som har anmält

verksamhet enligt första stycket.

Åtgärder mot penningtvätt

3 § Bestämmelser om skyldighet för företag som driver valutaväxlings-
rörelse i väsentlig omfattning att medverka till att förhindra penningtvätt
finns i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Konsumentskydd

4 § Företag som driver valutaväxlingsrörelse skall tydligt informera om
tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som
anger företagets namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter.

5 § Om ett företag som driver valutaväxlingsrörelse inte lämnar
information enligt 4 §, skall marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Information enligt 4 § skall därvid anses vara sådan information av sär-

skild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket
marknadsföringslagen.

Upplysningsskyldighet

6 § Företag som har anmält sin verksamhet enligt 2 § skall på begäran
lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs
för att inspektionen skall kunna kontrollera att lagen (1993:768) om
åtgärder mot penningtvätt följs.

Ingripanden m.m.

7 § Om ett företag driver sådan verksamhet som är anmälningspliktig
enligt 2 § utan att ha gjort anmälan, skall Finansinspektionen förelägga det

1

Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11.

1716

background image

SFS 1996:1006

att göra anmälan. Om företaget inte rättar sig efter föreläggandet, skall in-
spektionen förelägga det att upphöra med verksamheten.

Är det osäkert om anmälningsskyldighet föreligger beträffande viss verk-

samhet, får Finansinspektionen förelägga företaget att lämna de upplys-
ningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

8 § Om ett företag inte lämnar upplysningar enligt bestämmelserna i 6 §,
får Finansinspektionen förelägga företaget att upphöra med verksamheten.

9 § Om ett företag som gjort anmälan enligt 2 § överträder en bestäm-
melse i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt eller en föreskrift
som meddelats med stöd av den lagen, får Finansinspektionen förelägga
företaget att göra rättelse.

Om rättelse inte sker, får inspektionen förelägga företaget att upphöra

med verksamheten.

10 § Förelägganden enligt 7-9 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall

gälla omedelbart.

Överklagande

11 § Finansinspektionens beslut enligt 7 § andra stycket får inte över-

klagas. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Avgifter

12 § Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag
meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

ERIKÅSBRINK
(Finansdepartementet)

1717

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.