SFS 2019:725 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

SFS2019-725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och

annan finansiell verksamhet

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1996:1006) om
valutaväxling och annan finansiell verksamhet3

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 b §, och närmast före 7 b § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §4 I denna lag avses med

1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt

resecheckar utställda i utländsk valuta,

2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som består i för-

valtning av eller handel med virtuell valuta eller som huvudsakligen består
i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra
stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
och

3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valuta-

växling eller annan finansiell verksamhet.

Samarbete och utbyte av information
7 b §
Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin verksamhet enligt denna lag sam-
arbeta och utbyta information med

– andra behöriga myndigheter, och
– Europeiska centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Lagen omtryckt 2004:319. Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:639.

4 Senaste lydelse 2010:759.

SFS

2019:725

Publicerad
den

26 november 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.