SFS 2004:319 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

040319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling
och betalningsöverföring;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1996:1006) om va-

lutaväxling och betalningsöverföring

dels

att 8 § skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 3–7 och 9–12 §§ skall betecknas 4–8 och 10–13 §§,

dels

att rubriken till lagen, 1 och 2 §§ samt de nya 4–8 och 10–13 §§ samt

rubriken närmast före 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före 3, 4, 6, 7, 11 och 12 §§ skall sättas när-

mast före nya 4, 5, 7, 8 ,12 respektive 13 §,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 och 9 §§, samt en ny

rubrik närmast före 3 §, av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag denna

lag träder i kraft.

Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet

Definitioner

1 §

2

I denna lag avses med

valutaväxling

: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt

resecheckar utställda i utländsk valuta,

betalningsöverföring: yrkesmässig överföring av pengar för annans räk-

ning,

annan finansiell verksamhet

: yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen

består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § an-
dra stycket 2–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

finansiellt institut

: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväx-

ling, betalningsöverföring eller annan finansiell verksamhet.

Lag (2004:319).

Anmälningsplikt

2 §

3

En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling

i väsentlig omfattning, betalningsöverföring eller annan finansiell verksam-

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse 2000:951.

3

Senaste lydelse 2000:951.

SFS 2004:319

Utkom från trycket
den 2 juni 2004
Omtryck

background image

2

SFS 2004:319

het skall anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver
inte göras av företag som avses i 2 § första stycket 1–3, 5 och 6 lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Finansinspektionen skall föra register över personer som har gjort anmä-

lan enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret skall avföras ur det när ett beslut om

föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit laga
kraft. Ett finansiellt institut skall också avföras ur registret om det anmäler
att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på
annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

Lag (2004:319).

Krav på ägare och ledning

3 §

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-

verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller som har gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är an-
mälningspliktig enligt 2 § första stycket. För juridiska personer gäller detta
krav den som har ett kvalificerat innehav i institutet eller ingår i dess ledning.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i det finan-

siella institutet, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet
eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över
ledningen av institutet.

När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt 2 § första

stycket får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i
första stycket, skall institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspek-
tionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, skall
den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess
ledning till inspektionen.

Lag (2004:319).

Åtgärder mot penningtvätt

4 §

4

Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som

ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, betalningsöverföring eller
annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt finns
i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Lag (2004:319).

Konsumentskydd

5 §

5

En fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling skall

tydligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla
avräkningsnota som anger personens namn, köp- respektive säljkurs samt
avgifter.

I lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet finns bestämmelser om konsumentskydd m.m. vid
sådana överföringar.

Lag (2004:319)

4

Senaste lydelse av tidigare 3 § 2000:951.

5

Senaste lydelse av tidigare 4 § 2000:951.

background image

3

SFS 2004:319

6 §

Om en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling inte

lämnar information enligt 5 §, skall marknadsföringslagen (1995:450) till-
lämpas.

Information enligt 5 § skall därvid anses vara sådan information av sär-

skild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket mark-
nadsföringslagen.

Lag (2004:319)

Upplysningsskyldighet

7 §

6

Finansiella institut som har anmält sin verksamhet enligt 2 § första

stycket skall på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om
verksamheten som behövs för att inspektionen skall kunna kontrollera att la-
gen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. följs.

Lag (2004:319).

Ingripanden m.m.

8 §

Om en fysisk eller juridisk person ägnar sig åt sådan verksamhet som

är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket utan att ha gjort anmälan, skall
Finansinspektionen förelägga personen att göra anmälan. Om personen inte
rättar sig efter föreläggandet, skall inspektionen förelägga den att upphöra
med verksamheten.

Är det osäkert om anmälningsskyldighet föreligger beträffande viss verk-

samhet, får Finansinspektionen förelägga personen att lämna de upplys-
ningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

Lag

(2004:319)

9 §

Finansinspektionen skall när en anmälan enligt 2 § första stycket eller

3 § tredje stycket kommer in, och därutöver minst en gång per år, kontrollera
att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt.

Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verk-

samheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verk-
samheten.

Om verksamheten drivs av en juridisk person får inspektionen förelägga

denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga per-
sonen att upphöra med verksamheten.

Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller

kravet i 3 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så
stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat
eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning dis-
kvalificerade personen.

Lag (2004:319)

.

10 §

Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rätt-

telse om

1. upplysningar enligt 7 § inte lämnas, eller
2. institutet efter en anmälan enligt 2 § första stycket överträder en be-

stämmelse i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt eller en före-
skrift som meddelats med stöd av den lagen.

6

Senaste lydelse av tidigare 6 § 2002:559.

background image

4

SFS 2004:319

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Om rättelse inte görs, får inspektionen förelägga institutet att upphöra

med verksamheten.

Lag (2004:319)

.

11 §

Förelägganden enligt 8–10 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall

gälla omedelbart.

Lag (2004:319)

.

Överklagande

12 §

Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen

och 8 § andra stycket får inte överklagas. Inspektionens beslut i övrigt enligt
denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (2004:319)

.

Avgifter

13 §

Anmälningspliktiga finansiella institut skall med årliga avgifter be-

kosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första

stycket.

Lag (2004:319)

.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. En juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning

eller betalningsöverföring vid tidpunkten för lagens ikraftträdande skall se-
nast den 1 januari 2005 till Finansinspektionen anmäla namnen på de personer
på vilka det ställs särskilda krav enligt 3 § första stycket. Om anmälan inte
görs, skall inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

3. Finansinspektionen skall med anledning av en anmälan enligt punkten

2 kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt. Inspektionen skall
även kontrollera att samma villkor är uppfyllt för fysiska personer som är in-
förda i registret enligt 2 § andra stycket. Om en sådan fysisk person inte upp-
fyller kravet får inspektionen förelägga denne att upphöra med verksamhe-
ten. Om kravet inte är uppfyllt för en sådan juridisk person som avses i
punkten 2, får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse
inte görs får inspektionen förelägga den juridiska personen att upphöra med
verksamheten. När ett föreläggande om att upphöra med verksamheten har
vunnit laga kraft skall inspektionen enligt 2 § tredje stycket avföra den fy-
siska respektive juridiska personen ur registret. Om det är en innehavare
som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet, får inspektionen fö-
relägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet
därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att
byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.