SFS 2002:559 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

020559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling
och betalningsöverföring;

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1996:1006) om valuta-

växling och betalningsöverföring skall ha följande lydelse.

6 §

Företag som har anmält sin verksamhet enligt 2 § skall på begäran

lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs
för att inspektionen skall kunna kontrollera att lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt
allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. följs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268.

SFS 2002:559

Utkom från trycket
den 14 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.