SFS 2021:900 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

SFS2021-900.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och

annan finansiell verksamhet

Utfärdad den 15 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om valuta-
växling och annan finansiell verksamhet2 ska ha följande lydelse.

2 §3 En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling
i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om
registrering hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9

och 11–13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution

enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ansökan,

om

1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt

som är förenligt med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och

2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.
Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det
anmäler att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen
eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre
gäller.

Denna lag träder i kraft den 10 november 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11.
2 Lagen omtryckt 2004:319.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:639.
3 Senaste lydelse 2018:1223.

SFS

2021:900

Publicerad
den

20 oktober 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.