SFS 2009:709 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

090709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

2

En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig omfattning, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet ska
anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av
företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3 och 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Anmälan behöver inte heller göras
av fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt
lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan

enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmä-
ler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det
på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

2 Senaste lydelse 2008:100.

SFS 2009:709

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.