SFS 2009:709 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet / SFS 2009:709 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
090709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om anmäl-

ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

2

En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig omfattning, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet ska
anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av
företag som avses i 1 kap. 2 § 1�3 och 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Anmälan behöver inte heller göras
av fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt
lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan

enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 8�10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmä-
ler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det
på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

2 Senaste lydelse 2008:100.

SFS 2009:709

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.