SFS 2023:824 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

SFS2023-824.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och

annan finansiell verksamhet

Utfärdad den 7 december 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1006) om
valutaväxling och annan finansiell verksamhet2

dels att 3 a, 4, 7, 7 a, 8–13 och 15–20 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 a, 4, 7, 8, 19 och 20 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 7 b och 14 §§ ska betecknas 7 och 17 §§,
dels att 1, 2, 3, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 7 b § ska sättas närmast före 7 §,
dels att det ska införas 22 nya paragrafer, 1 a, 2 a, 2 b, 4, 8–16 och 18–

26 §§, och närmast före 1 a, 4, 8 och 24–26 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

1 §3 I denna lag avses med

1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt

samt resecheckar utställda i utländsk valuta,

2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som består i

förvaltning av eller handel med virtuell valuta eller i att utföra en eller flera
av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som bedriver valuta-

växling eller annan finansiell verksamhet, och

4. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen om bank- och

finansieringsrörelse.

1 Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60.

13 § 2017:639
15 § 2017:639
16 § 2017:639
17 § 2017:639
18 § 2017:639
19 § 2017:639
20 § 2017:639
rubriken närmast före 3 a § 2014:561
rubriken närmast före 4 § 2009:67
rubriken närmast före 7 § 2008:100
rubriken närmast före 19 § 2017:639
rubriken närmast före 20 § 2017:639.

2

Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av
lagens rubrik 2017:639
3 a § 2017:639
4 § 2017:639
7 § 2017:639
7 a § 2017:639
8 § 2017:639
9 § 2017:639
10 § 2017:639
11 § 2017:639

12 § 2017:639
3 Senaste lydelse 2019:725.

SFS

2023:824

Publicerad
den

12 december 2023

background image

2

SFS

2023:824

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1 a § Bestämmelser om att finansiella institut ska medverka till att för-
hindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 §4 En fysisk eller juridisk person som avser att bedriva valutaväxling
eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om registrering av sin verk-
samhet hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9 och 11–

13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution

enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Finansinspektionen ska registrera den som har kommit in med en

ansökan, om

1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att bedrivas på ett sätt

som är förenligt med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, och

2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.
Den som har blivit registrerad ska tas bort ur registret när ett beslut om

föreläggande enligt 11, 12 eller 13 § att upphöra med verksamheten har fått
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det
anmäler att det inte längre bedriver verksamhet som omfattas av lagen eller
om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller.

2 a § Ett finansiellt institut som avser att ändra sin verksamhetsinriktning
ska ansöka om registrering av den nya verksamhetsinriktningen hos
Finansinspektionen.

Den nya verksamhetsinriktningen ska registreras, om förutsättningarna i

2 § andra stycket är uppfyllda.

2 b § Ett finansiellt institut ska snarast till Finansinspektionen anmäla
ändringar av de förhållanden som institutet har angett i sin ansökan om
registrering.

Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den

juridiska personen snarast till inspektionen anmäla ändringar av vilka som
ingår i dess ledning.

3 §5 Den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet
eller har ett kvalificerat innehav i eller ingår i ledningen för ett finansiellt
institut ska vara lämplig för uppgiften. Vid lämplighetsbedömningen ska det
särskilt beaktas om personen i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldig-
heter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan

bolagsorganen

4 § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för
styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig
arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett finansiellt institut
som är ett privat aktiebolag, om styrelsen har mer än en ledamot.

4 Senaste lydelse 2021:900.
5 Senaste lydelse 2017:639.

background image

3

SFS

2023:824

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett

publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen
mellan bolagsorganen gäller även för styrelsen i ett finansiellt institut som
är ett privat aktiebolag.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som

anges i denna paragraf.

5 §6 Ett finansiellt institut som bedriver valutaväxling ska tydligt infor-
mera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräk-
ningsnota som anger institutets namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter.

6 §7 Om ett finansiellt institut som bedriver valutaväxling inte lämnar
information enligt 5 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med
undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift.
Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket
marknadsföringslagen.

Tillsyn och ingripanden

8 § Finansinspektionen ska ha tillsyn över att finansiella institut följer
denna lag samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finans-
iering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen.

9 § Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt,
genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut.

En sådan undersökning får omfatta endast verksamhet som är registr-

eringspliktig.

10 § Om ett finansiellt institut bedriver registreringspliktig verksamhet
utan att vara registrerat, ska Finansinspektionen förelägga institutet att
komma in med en ansökan. Om föreläggandet inte följs eller om registrering
vägras, ska inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

Finansinspektionen får även besluta att ett institut som bedriver eller har

bedrivit verksamhet utan att vara registrerat ska betala en sanktionsavgift.

Om det är osäkert om verksamheten ska registreras, får Finansinspek-

tionen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upplysningar
om verksamheten som behövs.

11 § Om en anmälan enligt 2 b § avser ett förhållande som har betydelse
för bedömningen av kravet i 3 § första stycket, ska Finansinspektionen
pröva om kravet fortfarande är uppfyllt. En sådan prövning får även göras
när det i övrigt finns behov av det.

Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verk-

samheten bedrivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med
verksamheten.

Om verksamheten bedrivs av en juridisk person får inspektionen före-

lägga denne att göra rättelse. Om föreläggandet inte följs, får inspektionen
förelägga den juridiska personen att upphöra med verksamheten.

6 Senaste lydelse 2010:759.
7 Senaste lydelse 2008:499.

background image

4

SFS

2023:824

Om någon som har ett kvalificerat innehav inte uppfyller kravet i 3 §

första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av
aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om
innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning
diskvalificerade personen.

12 § Ett finansiellt institut ska lämna Finansinspektionen de upplysningar
om verksamheten som inspektionen begär för tillsynen enligt lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om institutet inte följer Finansinspektionens begäran enligt första stycket,

får inspektionen förelägga institutet att lämna de begärda upplysningarna.
Om föreläggandet inte följs, får inspektionen förelägga institutet att upphöra
med verksamheten.

Om institutet har fått ett föreläggande enligt andra stycket, får Finans-

inspektionen besluta att institutet ska betala en sanktionsavgift.

13 § Vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen får Finansinspektionen förelägga det finansiella institutet
att göra rättelse och, vid överträdelser som inte är ringa, besluta om sank-
tionsavgift.

Vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser får inspek-

tionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

14 § Om det finansiella institutet är en juridisk person får Finansinspek-
tionen vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen även ingripa mot en person som ingår i institutets styrelse
eller är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder
institutet, eller är ersättare för någon av dem.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett finansiellt
institut eller på motsvarande sätt företräda ett sådant institut, eller vara
ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

15 § Sanktionsavgift får beslutas för en fysisk person endast om överträd-
elsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåt-
ligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

16 § Vid valet av ingripande enligt 10–14 §§ ska Finansinspektionen ta
hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.
Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om institutet tidigare har begått en

överträdelse eller om den fysiska personen i institutets ledning tidigare
orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. institutet eller den fysiska personen i institutets ledning i väsentlig

utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens
utredning, och

2. institutet snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen

i institutets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan
den anmälts till eller påtalats av inspektionen.

background image

5

SFS

2023:824

18 § Sanktionsavgiften för en fysisk person ska som högst fastställas till
det högsta av

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner

euro.

Avgiften tillfaller staten.

19 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till
sådana omständigheter som anges i 16 § samt till den juridiska eller fysiska
personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som
gjorts till följd av regelöverträdelsen.

20 § Vid beslut om sanktionsavgift för en fysisk person ska Finans-
inspektionen tillämpa bestämmelserna om sanktionsföreläggande i 15 kap.
9 a–9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

21 § Vid beslut om sanktionsavgift ska 15 kap. 11–14 §§ lagen om bank-
och finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om
sanktionsavgift.

22 § Förelägganden enligt 10–13 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla

omedelbart.

23 § En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen omfattas av ett
föreläggande som har förenats med vite och en ansökan om utdömande av
vitet har gjorts.

Överklagande

24 § Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen
och 10 § tredje stycket samt beslut om sanktionsföreläggande får inte över-
klagas.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Avgifter

25 § Finansiella institut ska med årliga avgifter bekosta Finans-
inspektionens verksamhet enligt denna lag.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och

anmälningar enligt denna lag.

Bemyndigande

26 § Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses
i 25 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överträdelser som har

skett före ikraftträdandet.

3. Den som vid ikraftträdandet redan bedriver verksamhet som inte

tidigare omfattades av krav på registrering får fortsätta med verksamheten
till och med den 31 mars 2024. Om en ansökan om registrering har getts in

background image

6

SFS

2023:824

till Finansinspektionen före den 1 april 2024 får det finansiella institutet
dock fortsätta med verksamheten till dess att ansökan prövats slutligt.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.