SFS 2010:759 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

100759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 4 och 5 §§ lagen (1996:1006)

om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande
lydelse.

1 §

2

I denna lag avses med

1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt

resecheckar utställda i utländsk valuta,

2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som huvudsakli-

gen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap.
1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse, och

3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valuta-

växling eller annan finansiell verksamhet.

2 §

3

En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksam-
heten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av företag som
avses i 1 kap. 2 § 1–3, 6 och 17 lagen (2009:62) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism. Anmälan behöver inte heller göras av
fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt
lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan

enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut

om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit
laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler
att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på
något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

4 §

4

Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som

ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verk-

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

2 Senaste lydelse 2008:100.

3 Senaste lydelse 2009:709.

4 Senaste lydelse 2009:67.

SFS 2010:759

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:759

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

samhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terro-
rism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

5 §

5

En fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling ska tyd-

ligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla
avräkningsnota som anger personens namn, köp- respektive säljkurs samt
avgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:319. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.