SFS 2003:843 Lag om ändring i lagen (1998:1404) om valutapolitik

030843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1404) om valutapolitik;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1998:1404) om valuta-

politik skall ha följande lydelse.

1 § Regeringen har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvaret för över-
gripande valutapolitiska frågor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38.

SFS 2003:843

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.