SFS 1998:1404 Lag om valutapolitik

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1404) om valutapolitik / SFS 1998:1404 Lag om valutapolitik
981404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om valutapolitik;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Regeringen har enligt 9 kap. 11 § regeringsformen ansvaret för över-

gripande valutapolitiska frågor.

2 §

Regeringen skall besluta om det system som skall gälla för att fastställa

kronans värde i förhållande till utländska valutor (växelkurssystem).

3 §

Riksbanken får hos regeringen hemställa att regeringen skall fatta be-

slut om växelkurssystem. En sådan hemställan skall regeringen behandla
skyndsamt.

4 §

Regeringen skall innan den beslutar om växelkurssystem samråda med

Riksbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

SFS 1998:1404

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om valutapolitik;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Regeringen har enligt 9 kap. 11 § regeringsformen ansvaret för över-

gripande valutapolitiska frågor.

2 §

Regeringen skall besluta om det system som skall gälla för att fastställa

kronans värde i förhållande till utländska valutor (växelkurssystem).

3 §

Riksbanken får hos regeringen hemställa att regeringen skall fatta be-

slut om växelkurssystem. En sådan hemställan skall regeringen behandla
skyndsamt.

4 §

Regeringen skall innan den beslutar om växelkurssystem samråda med

Riksbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

SFS 1998:1404

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.