SFS 2007:548 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2007:548 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
070548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 §, 4 kap. 17 §, 9 kap. 1 §

och 10 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag betyder:

central värdepappersförvarare

: företag som har auktorisation enligt

2 kap. att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister,

avstämningsbolag

: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen

(2005:551) eller försäkringsrörelselagen (1982:713),

emittent

: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

kontoförande institut

: den som av en central värdepappersförvarare med-

getts rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

finansiellt instrument

: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

skuldförbindelse

: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,

värdepappersinstitut

: detsamma som i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepap-

persmarknaden,

kvalificerat

innehav

: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om inne-

havet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster
eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,
och

koncern

: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen, varvid

det som sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska perso-
ner än aktiebolag.

4 kap.

17 §

3

På ett avstämningskonto skall anges

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2005:558.

3

Senaste lydelse 2005:558.

SFS 2007:548

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:548

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. kontohavarens namn och personnummer, organisationsnummer eller

annat identifieringsnummer samt postadress,

2. panthavares namn och personnummer, organisationsnummer eller an-

nat identifieringsnummer samt postadress,

3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,
4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att
aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 24 kap. 10

§ lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller 3 kap. 2 e § försäkringsrörelse-
lagen (1982:713),

5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finan-

siellt instrument,

6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i
detta,

7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § andra

stycket föräldrabalken.

9 kap.

1 §

Centrala värdepappersförvarare står under tillsyn av Finansinspektio-

nen. I fråga om upplysningsskyldighet, ägarprövning, bedrivandet av tillsy-
nen och avgifter till Finansinspektionen tillämpas 23 kap. 1, 2, 7, 11, 12 och
14 §§ och 15 § 1, 3 och 4 samt 24 kap. 1 §, 3�6 §§, 7 § första stycket 1 och
2, andra och tredje styckena samt 8�10 §§ lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden på motsvarande sätt.

10 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får, med undantag av det

som följer av hänvisningen i 9 kap. 1 § till bestämmelser i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 för-
valtningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläg-

gande enligt 9 kap. 2 § eller om återkallelse enligt 9 kap. 3 § skall gälla ome-
delbart.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.