SFS 1990:971

900971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:971 Lag

Utkom från trycket
den 6 november 1990

1798

om ändring i lagen (1989:828) om införande av

aktiekonlolagen (1989:827);

utfärdad den 25 oktober 1990.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 8 § lagen (1989:828) om införan­

de av aktiekontolagen (1989:827) skall ha följa nde lydelse.

8 § Innehavaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan aktiekonto­

lagen (1989:827) blev tillämplig på skuldförbindelsen har inte, när det
gäller därefter förfallen betalning, rätt till betalning förrän innehavet har

registrerats på konto for skuldförbindelser. Med betalning jämställs andra

ekonomiska rättigheter gentemot utfärdaren som följer med skuldebrev et.

Bestämmelserna om skuldebrev i första stycket gäller även då det är

fråga om ett bevis om aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning
förvarar aktier i ett utländskt bolag (depåbevis). Med betalning jämställs
därvid utdelning och andra ekonomiska rättigheter som följer med de

utländska aktierna.

Prop. 1989/90:160. 1990/9):LU5, rskr. 6.

¬

background image

Innehavaren av en inköpsrä tt som avs es i 9 kap, 1 § andra stycket 4

SFS 1990:971

, ,aktiekontolagen och som har utfärdats innan aktiekontolagen blev tillämp-

xti ⬢- l ig pä denna, har inte rätt att därefter göra inköpsrätten gällande mot

utfärdaren förrän inköpsrätten har registrerats på konto för skul dförbin­
delser.

;

Denna lag träder i kraft d en dag r egeringen bestä mmer. Regeringen får

bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika

emittenter och rätti gheter.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

'1 il";

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

i®;-

k'}

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.