SFS 2018:324 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2018:324 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
SFS2018-324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 6 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 4 § och
7 kap. 2 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
6 §
3 Svenska värdepapperscentraler och kontoförande institut ska tillhanda-
hålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmäl-
ningar om misstänkta överträdelser av de bestämmelser som gäller för verk-
samheten.

4 kap.
1 §
4 Avstämningsregister består av avstämningskonton som läggs upp för
ägare av finansiella instrument som registreras enligt denna lag. Sådana regis-
ter förs med hjälp av automatiserad behandling. En svensk värdepapperscen-
tral är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
den värdepapperscentralen utför.

5 kap.
4 §
En registrering ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet
till följd av att den som vidtagit registreringsåtgärden eller någon annan har
gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till
följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra
sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrande annars är uppen-
bart obehövligt. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till
rättelse av personuppgifter enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning).

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3 Senaste lydelse 2016:51. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2016:51. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2018:324

Publicerad
den

3 maj 2018

background image

2

SFS

2018:324

7 kap.
2 §
5 För skada som tillfogas en ägare av ett finansiellt instrument till följd
av en oriktig eller missvisande uppgift i ett avstämningsregister eller i annat
fall genom fel i samband med uppläggning eller förande av ett sådant regis-
ter svarar värdepapperscentralen eller, om felet kan hänföras till ett konto-
förande institut, institutet. Ersättningsansvar gäller dock inte om värdepap-
perscentralen respektive det kontoförande institutet visar att felet beror på
en omständighet utanför dess kontroll vars följder inte skäligen kunde ha
undvikits eller övervunnits. Indirekt förlust ersätts endast om den beror på
försummelse av värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet.
Detsamma gäller skada som tillfogas panthavare och den till vars förmån en
rådighetsinskränkning gäller.

Ersättningsansvaret gäller på motsvarande sätt om felet beror på någon

som har anlitats av värdepapperscentralen eller av ett kontoförande institut.

För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut svarar värde-

papperscentralen solidariskt med institutet. Värdepapperscentralens ansvar
är dock i sådant fall begränsat till fem miljoner kronor för varje skadefall.
Värdepapperscentralen har rätt till ersättning av det kontoförande institutet
för vad värdepapperscentralen har betalat till följd av det solidariska ansva-
ret.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:51. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.