SFS 1994:505 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1994_505 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

896

SFS 1994:505

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 9 kap. 1 § aktiekon-

tolagen (1989:827) skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 § I avstämningsregister skall registreras aktier i avstämningsbolag.

Bestämmelserna i denna lag om aktier tillämpas också på följande

rättigheter i avstämningsbolag, nämligen

1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 4 kap. aktiebolagslagen

(1975:1385), 4 kap. försäkringsrörelselagen (1982: 713) och 4kap. bankak-
tiebolagslagen (1987:618),

2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission enligt 4 kap.

aktiebolagslagen, 4 kap. forsäkringsrörelselagen och 4 kap. bankaktiebo-
lagslagen, samt

3. rätt på grund av nyteckning av aktier enligt 5 kap. aktiebolagslagen

och 5 kap. bankaktiebolagslagen.

I 9 kap. finns bestämmelser om registrering i avstämningsregister av

ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning och andra fi-
nansiella instrument.

9 kap.

1 §2 På begäran av svensk fysisk eller juridisk person som vill utfärda

eller har utfärdat ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsätt-
ning skall värdepapperscentralen besluta att skuldförbindelserna skall regi-
streras i ett avstämningsregister enligt bestämmelserna i detta kapitel.

1

Prop. 1993/94:232. bet. 1993/94: LU37, rskr. 1993/94:352.

2

Senaste lydelse 1990:970.

background image

897

SFS 1994:505

Bestämmelserna i detta kapitel om skuldförbindelser skall i tillämpliga

delar även gälla

1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 5 kap. aktiebolagslagen

(1975:1385) och 5 kap. bankaktiebolagslagen (1987:618), samt

2. konverteringsrätt och optionsrätt till nyteckning som avses i 5 kap.

aktiebolagslagen och 5 kap. bankaktiebolagslagen.

Värdepapperscentralen får besluta att även andra finansiella instrument

än sådana som avses i första eller andra stycket eller 1 kap. 2 § första eller
andra stycket skall registreras i ett avstämningsregister. Bestämmelserna i
detta kapitel om skuldförbindelser skall i tillämpliga delar gälla även i
fråga om sådana finansiella instrument.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.