SFS 1998:262 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1998_262 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

SFS 1998:262
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § samt 3 kap. 1 och 2 §§

aktiekontolagen (1989:827) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §2 I ett aktiekonto som avses i 2 § skall anges

1. aktieägarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

2. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt post-

adress för panthavare och för den som har en rättighet på grund av sådan in-
skränkning i rätten att fritt förfoga över aktien som avses i l l ,

3. det antal aktier som kontot omfattar med uppgift om aktiernas nomi-

nella belopp och för varje aktie huruvida full betalning har erlagts för aktien
till avstämningsbolaget,

4. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt

bolagsordningen,

5. i förekommande fall att aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie

av annat slag,

6. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie

som övergår till ny ägare,

7. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av aktiens

nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar,

8. i förekommande fall att aktieägaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att
aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 7 kap. 14 a § bank-
rörelselagen (1987:617), 5 kap. 15 a § lagen (1992:1610) om finansierings-
verksamhet, 6 kap. 3 g § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 11 kap.
2 h § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller 3 kap. 2 e §
försäkringsrörelselagen (1982:713),

9. pantsättning avseende en aktie,

10. konkurs avseende aktieägaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende en aktie eller panträtt i aktien,

11. inskränkning i rätten att fritt förfoga över en aktie som avses i 3 kap.

12 och 15 §§ aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 och 15 §§ försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) eller 3 kap. 13 och 16 §§ bankaktiebolagslagen

(1987:618),

12. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § an-

dra stycket föräldrabalken.

Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet änd-

rats, skall detta anges i aktiekontot så snart det kan ske.

1

Prop. 1997/98:71, bet. 1997/98:FiU21, rskr. 1997/98:203.

2

Senaste lydelse 1997:470.

568

background image

3 kap.

1 §3 Riksbanken och Riksgäldskontoret har rätt att vara kontoförande insti-

tut. I övrigt avgör Värdepapperscentralen vem som har rätt att vara kontofö-
rande institut. Sådan rätt får medges juridiska personer som har en betryg-
gande kapitalstyrka och teknisk och juridisk sakkunskap samt i övrigt är
lämpliga att delta i kontoföringen hos centralen.

Värdepapperscentralen skall vid sin prövning tillämpa principerna om
- fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs

i denna lag och av centralen får delta i kontoföringen, och

- neutralitet, som innebär att av centralen uppställda regler utformas och

tillämpas på ett likformigt sätt.

Av de kontoförande instituten skall minst ett vara helägt dotteraktiebolag

till Värdepapperscentralen.

2 §4 Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder hos Värdepap-
perscentralen för egen räkning. Värdepapperscentralen får medge svenska
och utländska clearingorganisationer eller centrala värdepappersförvarare,
Riksbanken samt sådana institut och företag som avses i 3 kap. 1 a § 1 och 2
lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet rätt att vidta registre-
ringsåtgärder för annans räkning.

Om ett företag inom en koncern vidtar registreringsåtgärder uteslutande

för egen eller för andra koncernföretags räkning skall, vid tillämpning av
första stycket, åtgärderna anses vidtagna för egen räkning.

Med koncern skall vid tillämpning av andra stycket förstås detsamma som

i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebolagslagen (1975:1385), varvid vad som sägs om
moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

569

3

Senaste lydelse 1996:179.

4

Senaste lydelse 1996:179.

SFS 1998:262

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.