SFS 2005:490 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2005:490 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
050490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1998:1479) om konto-

föring av finansiella instrument skall införas två nya paragrafer, 8 kap. 4 och
5 §§, samt närmast före 8 kap. 4 och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse.

8 kap.

Meddelandeförbud

4 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt
2 a § får förordna att den centrala värdepappersförvararen eller det konto-
förande institutet samt förvararens eller institutets styrelseledamöter och an-
ställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har
lämnats enligt 2 a § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med för-
budet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegrän-
sas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig
hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-

det, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall
upphöra.

Ansvarsbestämmelse

5 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot ett meddelandeförbud enligt 4 §.

1 Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276.

SFS 2005:490

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:490

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.