SFS 2006:729 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2006:729 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
060729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 18 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument skall ha följande lydelse.

4 kap.

18 §

2 Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträf-

fande aktier anges

1. för varje aktie om full betalning har erlagts för aktien till avstämnings-

bolaget,

2. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt

bolagsordningen,

3. om en aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie av annat slag,
4. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie

som övergår till ny ägare,

5. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av aktiens

kvotvärde eller vid skifte av bolagets tillgångar,

6. namn, personnummer och postadress för förmyndare eller god man för

aktieägare och för konkursförvaltare i aktieägares konkurs,

7. uppgift om att Kronofogdemyndigheten verkställer utmätning, kvarstad

eller betalningssäkring avseende kontohavarens aktier, samt

8. namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifierings-

nummer samt postadress för den som på grund av pantsättning, uppdrag
eller villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktie-
boken införde aktieägaren lyfta utdelning och vid fondemission ta emot ny
aktie samt utöva företrädesrätt att delta i emission.

I förekommande fall skall även anges aktiernas nominella belopp och ut-

betalning som görs vid minskning av det nominella beloppet. Har utan åter-
betalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall även
detta anges på kontot så snart som möjligt.

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 2005:558.

SFS 2006:729

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:729

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.