SFS 2000:1098 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2000:1098 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
001098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument skall ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

Om Finansinspektionen behöver uppgifter för övervakningen av att be-

stämmelserna i insiderstrafflagen (2000:1086) följs eller åklagare finner an-
ledning att anta att brott enligt samma lag har begåtts eller Finansinspektio-
nen finner anledning att anta att en bestämmelse i lagen (2000:1087) om an-
mälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har över-
trätts, skall den centrala värdepappersförvararen på begäran lämna
inspektionen eller åklagaren besked om ett avstämningsregisters innehåll i
den omfattning det har anknytning till tillsynen eller överträdelsen. Beskedet
skall lämnas utan avgift. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur skyldigheten
att lämna sådana besked till inspektionen skall fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen skall ha terminalåtkomst

till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första
stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

Uppgifter som skall anmälas enligt 4 § lagen (2000:1087) om anmäl-

ningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument får genom auto-
matisk databehandling lämnas ut till det insynsregister som förs enligt 9 §
samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

SFS 2000:1098

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.