SFS 2007:553 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden / SFS 2007:553 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
070553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 4, 7, 8 och 16 §§ lagen

(1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
skall ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

administratör

: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avveck-

lingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem

: ett avvecklingssystem som en stat inom EES

har anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyn-
dighet,

central värdepappersförvarare

: ett företag som har auktorisation att kon-

toföra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation

: ett företag som har tillstånd att driva clearingverk-

samhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

kollektivt obeståndsförfarande

: konkurs, företagsrekonstruktion eller an-

nat därmed jämförbart förfarande.

4 §

2

Ett avvecklingssystem skall ha en administratör.

Administratör i ett avvecklingssystem får vara:
1. clearingorganisation,
2. central värdepappersförvarare,
3. företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse, samt

4. företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden.

7 §

3

Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt admi-

nistreras av ett företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 §
1, 2, 4 eller 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden skall endast

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:325.

3

Senaste lydelse 2004:325.

SFS 2007:553

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:553

godkännas om det finns särskilda skäl och systemet tillgodoser de säkerhets-
krav som är förenade med verksamheten samt är organiserat på ett sådant
sätt att deltagarnas ekonomiska ställning i systemet kan överblickas. Vid be-
dömningen av om det finns särskilda skäl skall systemets betydelse för den
finansiella stabiliteten beaktas.

För godkännande enligt första stycket krävs vidare att administratören re-

dovisar en plan för verksamheten. I planen skall de huvudsakliga risker som
är förenade med verksamheten beskrivas liksom hur dessa risker skall hante-
ras (riskhanteringsplan).

8 §

4

Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hem-

land driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,

3. clearingorganisationer,
4. centrala värdepappersförvarare,
5. företag som har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse,

6. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i

3�6, samt

8. annan juridisk person som för egen räkning avvecklar förpliktelser att

leverera finansiella instrument i systemet.

Utländska företag som avses i första stycket 7 skall i hemlandet stå under

betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

16 §

5

Godkännande av ett avvecklingssystem skall återkallas av Finansin-

spektionen om

1.

administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som central vär-
depappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller
8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.
Finansinspektionen skall omedelbart underrätta Europeiska kommissio-

nen samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3

meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

4

Senaste lydelse 2004:325.

5

Senaste lydelse 2004:325.

background image

3

SFS 2007:553

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.