SFS 2014:483 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden / SFS 2014:483 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
140483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1999:1309) om

system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 a §, samt närmast före

13 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

3

Denna lag gäller för anmälan och godkännande av system för clearing

och avveckling av förpliktelser att betala eller att leverera finansiella instru-
ment (avvecklingssystem) på finansmarknaden.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

4 finns sär-

skilda regler om clearing och centrala motparter.

Säkerheter vid samverkande system

13 a §

En administratör, dock inte en sådan central motpart som avses i för-

ordning (EU) nr 648/2012, som ställer säkerhet till en annan administratör
genom pantavtal med anledning av ett samverkande system får inte medge
panthavaren rätt att förfoga över panten på annat sätt än att panthavaren får
realisera den på grund av pantsättarens konkurs eller avtalsbrott.

Om säkerhetsställandet i stället görs genom en säkerhetsöverlåtelse (åter-

köpsavtal), ska den säkerhetsställande administratören se till att den överlåtna
egendomen eller motsvarande egendom återförs till administratören om för-
värvaren försätts i konkurs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För pantavtal eller avtal om säkerhetsöverlåtelse som har ingåtts före

ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1 Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgil-
tig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166,
11.6.1998, s. 45, Celex 31998L0026), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala mot-
parter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1, Celex 32012R0648).

3 Senaste lydelse 2011:733.

4 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

SFS 2014:483

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

2

SFS 2014:483

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.