SFS 2016:54 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden / SFS 2016:54 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
160054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEOMBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEOMBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DEOMBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DEOMBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEOMBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DEOMBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:DEOMBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:DEOMBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:DEOMBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:1309) om system f�r <br/>avveckling av f�rpliktelser p� finansmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1, 2, 4, 6, 8 och 16 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(1999:1309) om system f�r avveckling av f�rpliktelser p� finansmarknaden<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller f�r anm�lan och godk�nnande av system f�r clearing</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och avveckling av f�rpliktelser att betala eller att leverera finansiella instru-<br/>ment (avvecklingssystem) p� finansmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister finns s�r-<br/>skilda regler om clearing och centrala motparter.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">23 juli 2014 om f�rb�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen och<br/>om v�rdepapperscentraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU<br/>och f�rordning (EU) nr 236/2012 finns s�rskilda regler om avvecklingssys-<br/>tem f�r v�rdepapper.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>administrat�r</i>: ett f�retag som �r ansvarigt f�r verksamheten i ett avveck-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lingssystem; f�retaget anses som deltagare i systemet, </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>anm�lt avvecklingssystem</i>: ett avvecklingssystem som en stat inom EES</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">har anm�lt till Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten eller till<br/>Eftas �vervakningsmyndighet,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>clearingorganisation</i>: ett f�retag som har tillst�nd att driva clearingverk-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samhet enligt lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>EES</i>: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, <br/><i>kollektivt obest�ndsf�rfarande</i>: konkurs, f�retagsrekonstruktion eller annat</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">d�rmed j�mf�rbart f�rfarande,</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>samverkande system</i>: tv� eller flera anm�lda avvecklingssystem vars admi-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">nistrat�rer har ing�tt ett �msesidigt arrangemang som inneb�r att �verf�rings-<br/>uppdrag verkst�lls mellan systemen, och</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>v�rdepapperscentral</i>: detsamma som i artikel 2.1.1 i f�rordning (EU) nr</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">909/2014, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:483.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2012:190.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:54</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 februari 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:54</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett avvecklingssystem ska ha en administrat�r. </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">Administrat�r i ett avvecklingssystem f�r vara: <br/>1. clearingorganisation, <br/>2. svensk v�rdepapperscentral,<br/>3. f�retag med tillst�nd att driva bank- eller finansieringsr�relse enligt la-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">gen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, samt </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. f�retag med tillst�nd enligt 2 kap. 1 � 1, 2, 4 eller 8 lagen (2007:528) om</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rdepappersmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">S�rskilda regler om driften av avvecklingssystem f�r v�rdepapper finns i</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">artikel 18.2 i f�rordning (EU) nr 909/2014.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 �� samt adminis-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">treras av en clearingorganisation eller en svensk v�rdepapperscentral ska god-<br/>k�nnas.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Deltagare i ett avvecklingssystem f�r vara: </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Riksbanken och andra centralbanker, <br/>2. Riksg�ldskontoret och utl�ndska offentliga institutioner som i sitt hem-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">land driver verksamhet som �r j�mf�rbar med kontorets, </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">3. clearingorganisationer,<br/>4. svenska v�rdepapperscentraler,<br/>5. f�retag som har tillst�nd att driva bank- eller finansieringsr�relse enligt</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. f�retag som har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">pappersmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. utl�ndska f�retag som i hemlandet driver s�dan verksamhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">36, samt </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. annan juridisk person som f�r egen r�kning avvecklar f�rpliktelser att le-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">verera finansiella instrument i systemet. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Utl�ndska f�retag som avses i f�rsta stycket 7 ska i hemlandet st� under be-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tryggande tillsyn av en myndighet eller n�got annat beh�rigt organ.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Godk�nnande av ett avvecklingssystem ska �terkallas av Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">spektionen om</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. administrat�rens tillst�nd f�r clearingverksamhet enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(2007:528) om v�rdepappersmarknaden eller auktorisation som v�rdepap-<br/>perscentral enligt f�rordning (EU) nr 909/2014 har �terkallats,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. administrat�rens tillst�nd att driva bank- eller finansieringsr�relse enligt</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller tillst�nd enligt<br/>2 kap. 1 � 1, 2, 4 eller 8 lagen om v�rdepappersmarknaden har �terkallats,<br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">3. avvecklingssystemet inte l�ngre uppfyller kraven i denna lag. <br/>Finansinspektionen ska omedelbart underr�tta Europeiska v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">och marknadsmyndigheten samt Eftas �vervakningsmyndighet om �terkallel-<br/>sen. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r tillr�ckligt f�r inspektionen i de fall som anges i f�rsta stycket 3</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">meddela varning i st�llet f�r att �terkalla godk�nnandet.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2011:733.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2011:733.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2012:190.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:54</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2016.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Lars Gavelin<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:1309) om system f�r
avveckling av f�rpliktelser p� finansmarknaden;

utf�rdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1, 2, 4, 6, 8 och 16 �� lagen

(1999:1309) om system f�r avveckling av f�rpliktelser p� finansmarknaden
ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna lag g�ller f�r anm�lan och godk�nnande av system f�r clearing

och avveckling av f�rpliktelser att betala eller att leverera finansiella instru-
ment (avvecklingssystem) p� finansmarknaden.

I Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister finns s�r-
skilda regler om clearing och centrala motparter.

I Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om f�rb�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om v�rdepapperscentraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU
och f�rordning (EU) nr 236/2012 finns s�rskilda regler om avvecklingssys-
tem f�r v�rdepapper.

2 �

3

I denna lag avses med

administrat�r: ett f�retag som �r ansvarigt f�r verksamheten i ett avveck-

lingssystem; f�retaget anses som deltagare i systemet,

anm�lt avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES

har anm�lt till Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten eller till
Eftas �vervakningsmyndighet,

clearingorganisation: ett f�retag som har tillst�nd att driva clearingverk-

samhet enligt lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
kollektivt obest�ndsf�rfarande: konkurs, f�retagsrekonstruktion eller annat

d�rmed j�mf�rbart f�rfarande,

samverkande system: tv� eller flera anm�lda avvecklingssystem vars admi-

nistrat�rer har ing�tt ett �msesidigt arrangemang som inneb�r att �verf�rings-
uppdrag verkst�lls mellan systemen, och

v�rdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i f�rordning (EU) nr

909/2014, i den ursprungliga lydelsen.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2014:483.

3 Senaste lydelse 2012:190.

SFS 2016:54

Utkom fr�n trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:54

4 �

4

Ett avvecklingssystem ska ha en administrat�r.

Administrat�r i ett avvecklingssystem f�r vara:
1. clearingorganisation,
2. svensk v�rdepapperscentral,
3. f�retag med tillst�nd att driva bank- eller finansieringsr�relse enligt la-

gen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, samt

4. f�retag med tillst�nd enligt 2 kap. 1 � 1, 2, 4 eller 8 lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden.

S�rskilda regler om driften av avvecklingssystem f�r v�rdepapper finns i

artikel 18.2 i f�rordning (EU) nr 909/2014.

6 �

Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 �� samt adminis-

treras av en clearingorganisation eller en svensk v�rdepapperscentral ska god-
k�nnas.

8 �

5

Deltagare i ett avvecklingssystem f�r vara:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. Riksg�ldskontoret och utl�ndska offentliga institutioner som i sitt hem-

land driver verksamhet som �r j�mf�rbar med kontorets,

3. clearingorganisationer,
4. svenska v�rdepapperscentraler,
5. f�retag som har tillst�nd att driva bank- eller finansieringsr�relse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,

6. f�retag som har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om v�rde-

pappersmarknaden,

7. utl�ndska f�retag som i hemlandet driver s�dan verksamhet som avses i

36, samt

8. annan juridisk person som f�r egen r�kning avvecklar f�rpliktelser att le-

verera finansiella instrument i systemet.

Utl�ndska f�retag som avses i f�rsta stycket 7 ska i hemlandet st� under be-

tryggande tillsyn av en myndighet eller n�got annat beh�rigt organ.

16 �

6

Godk�nnande av ett avvecklingssystem ska �terkallas av Finansin-

spektionen om

1. administrat�rens tillst�nd f�r clearingverksamhet enligt lagen

(2007:528) om v�rdepappersmarknaden eller auktorisation som v�rdepap-
perscentral enligt f�rordning (EU) nr 909/2014 har �terkallats,

2. administrat�rens tillst�nd att driva bank- eller finansieringsr�relse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller tillst�nd enligt
2 kap. 1 � 1, 2, 4 eller 8 lagen om v�rdepappersmarknaden har �terkallats,
eller

3. avvecklingssystemet inte l�ngre uppfyller kraven i denna lag.
Finansinspektionen ska omedelbart underr�tta Europeiska v�rdepappers-

och marknadsmyndigheten samt Eftas �vervakningsmyndighet om �terkallel-
sen.

Om det �r tillr�ckligt f�r inspektionen i de fall som anges i f�rsta stycket 3

meddela varning i st�llet f�r att �terkalla godk�nnandet.

4 Senaste lydelse 2011:733.

5 Senaste lydelse 2011:733.

6 Senaste lydelse 2012:190.

background image

3

SFS 2016:54

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.