SFS 2011:733 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden / SFS 2011:733 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
110733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1, 2, 4, 7�9, 13 och 16 §§ lagen

(1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller för anmälan och godkännande av system för clearing

och avveckling av förpliktelser att betala eller att leverera finansiella instru-
ment (avvecklingssystem) på finansmarknaden.

2 §

3

I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avveck-

lingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES

har anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyn-
dighet,

central värdepappersförvarare: ett företag som har auktorisation att konto-

föra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverk-

samhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat

därmed jämförbart förfarande,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars

administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att över-
föringsuppdrag verkställs mellan systemen.

4 §

4

Ett avvecklingssystem ska ha en administratör.

Administratör i ett avvecklingssystem får vara:
1. clearingorganisation,

1 Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgil-
tig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166,
11.6.1998, s. 45, Celex 398L0026), ändrat genom Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2009/44/EG (EUT L 146, 10.6.2009, s. 37, Celex 32009L0044).

3 Senaste lydelse 2007:553.

4 Senaste lydelse 2007:553.

SFS 2011:733

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:733

2. central värdepappersförvarare,
3. företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt

4. företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden.

7 §

5

Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt admi-

nistreras av ett företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse
enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd
enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
ska endast godkännas om det finns särskilda skäl och systemet tillgodoser de
säkerhetskrav som är förenade med verksamheten samt är organiserat på ett
sådant sätt att deltagarnas ekonomiska ställning i systemet kan överblickas.
Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl ska systemets betydelse för
den finansiella stabiliteten beaktas.

För godkännande enligt första stycket krävs vidare att administratören

redovisar en plan för verksamheten. I planen ska de huvudsakliga risker som
är förenade med verksamheten beskrivas liksom hur dessa risker ska hante-
ras (riskhanteringsplan).

8 §

6

Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hem-

land driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,

3. clearingorganisationer,
4. centrala värdepappersförvarare,
5. företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

6. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i

3�6, samt

8. annan juridisk person som för egen räkning avvecklar förpliktelser att

leverera finansiella instrument i systemet.

Utländska företag som avses i första stycket 7 ska i hemlandet stå under

betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

9 §

Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till Euro-

peiska kommissionen, liksom vem som är administratör för dem. På begäran
av Riksbanken ska inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs
av banken.

13 §

�ven om ett kollektivt obeståndsförfarande har inletts mot en delta-

gare i ett anmält avvecklingssystem gäller ett överföringsuppdrag mot tredje
man, om det har införts i systemet eller i ett samverkande system innan
beslutet om förfarandet meddelades.

5 Senaste lydelse 2007:553.

6 Senaste lydelse 2007:553.

background image

3

SFS 2011:733

Ett överföringsuppdrag får inte återkallas av en deltagare i ett anmält

avvecklingssystem eller av tredje man efter den tidpunkt som anges i de reg-
ler som gäller för systemet eller för ett samverkande system.

16 §

7

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finansin-

spektionen om

1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som central vär-
depappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse

enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd
enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkal-
lats, eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.
Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen

samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3

meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel-

ser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2007:553.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.