SFS 2014:730 Lag om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade varor

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:271) om handel med begagnade varor / SFS 2014:730 Lag om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade varor
140730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ELAAAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ELAAAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ELAAAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ELAAAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ELAAAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ELAAAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ELAAAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EKPPPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:271) om handel med <br/>begagnade varor;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1999:271) om handel</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med begagnade varor </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 11 och 12 �� ordet polismyndigheten ska bytas ut mot Polis-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1, 36, 8 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag har till syfte att f�rsv�ra avs�ttningen av stulna eller annars</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">olovligen �tkomna varor och att underl�tta Polismyndighetens efterspaning<br/>av s�dana varor.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som avser att yrkesm�ssigt driva handel med s�dana begagnade</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">varor som avses i 2 � f�rsta stycket ska anm�la handeln f�r registrering hos<br/>Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Anm�lan enligt f�rsta stycket ska g�ras innan handeln p�b�rjas.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">�r skyldig att p� uppmaning av Polismyndigheten l�mna de upplysningar som<br/>beh�vs f�r att bed�ma om registreringsskyldighet f�religger.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om registreringsskyldighet bed�ms f�religga ska Polismyndigheten upp-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mana den som bedriver handeln att fullg�ra denna skyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som inte f�ljer en uppmaning enligt andra stycket f�r registreras av</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:700px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En handlare �r skyldig att f�ra anteckningar om f�rv�rvade eller annars</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">mottagna varor och att p� beg�ran tillhandah�lla Polismyndigheten dessa<br/>anteckningar och �vriga handlingar som avser mottagna varor.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:769px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En handlare ska p� beg�ran av Polismyndigheten unders�ka om vissa</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Begagnade varor som har tagits emot f�r inte l�mnas ut eller bearbetas</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rr�n tidigast en m�nad efter den dag d� varorna togs emot.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten f�r medge en handlare undantag fr�n denna best�mmelse</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:730</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:730</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Polismyndigheten ut�var tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">har meddelats med st�d av lagen efterlevs.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIE L��F</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:271) om handel med
begagnade varor;

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1999:271) om handel

med begagnade varor

dels att i 11 och 12 �� ordet polismyndigheten ska bytas ut mot Polis-

myndigheten,

dels att 1, 36, 8 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Denna lag har till syfte att f�rsv�ra avs�ttningen av stulna eller annars

olovligen �tkomna varor och att underl�tta Polismyndighetens efterspaning
av s�dana varor.

3 �

Den som avser att yrkesm�ssigt driva handel med s�dana begagnade

varor som avses i 2 � f�rsta stycket ska anm�la handeln f�r registrering hos
Polismyndigheten.

Anm�lan enligt f�rsta stycket ska g�ras innan handeln p�b�rjas.

4 �

Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad

�r skyldig att p� uppmaning av Polismyndigheten l�mna de upplysningar som
beh�vs f�r att bed�ma om registreringsskyldighet f�religger.

Om registreringsskyldighet bed�ms f�religga ska Polismyndigheten upp-

mana den som bedriver handeln att fullg�ra denna skyldighet.

Den som inte f�ljer en uppmaning enligt andra stycket f�r registreras av

Polismyndigheten.

5 �

En handlare �r skyldig att f�ra anteckningar om f�rv�rvade eller annars

mottagna varor och att p� beg�ran tillhandah�lla Polismyndigheten dessa
anteckningar och �vriga handlingar som avser mottagna varor.

6 �

En handlare ska p� beg�ran av Polismyndigheten unders�ka om vissa

begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.

8 �

Begagnade varor som har tagits emot f�r inte l�mnas ut eller bearbetas

f�rr�n tidigast en m�nad efter den dag d� varorna togs emot.

Polismyndigheten f�r medge en handlare undantag fr�n denna best�mmelse

om det finns s�rskilda sk�l.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:730

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:730

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

10 �

Polismyndigheten ut�var tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som

har meddelats med st�d av lagen efterlevs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.