SFS 2014:730 Lag om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade varor

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:271) om handel med begagnade varor / SFS 2014:730 Lag om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade varor
140730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:271) om handel med
begagnade varor;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:271) om handel

med begagnade varor

dels att i 11 och 12 §§ ordet ⬝polismyndigheten⬝ ska bytas ut mot ⬝Polis-

myndigheten⬝,

dels att 1, 3�6, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag har till syfte att försvåra avsättningen av stulna eller annars

olovligen åtkomna varor och att underlätta Polismyndighetens efterspaning
av sådana varor.

3 §

Den som avser att yrkesmässigt driva handel med sådana begagnade

varor som avses i 2 § första stycket ska anmäla handeln för registrering hos
Polismyndigheten.

Anmälan enligt första stycket ska göras innan handeln påbörjas.

4 §

Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad

är skyldig att på uppmaning av Polismyndigheten lämna de upplysningar som
behövs för att bedöma om registreringsskyldighet föreligger.

Om registreringsskyldighet bedöms föreligga ska Polismyndigheten upp-

mana den som bedriver handeln att fullgöra denna skyldighet.

Den som inte följer en uppmaning enligt andra stycket får registreras av

Polismyndigheten.

5 §

En handlare är skyldig att föra anteckningar om förvärvade eller annars

mottagna varor och att på begäran tillhandahålla Polismyndigheten dessa
anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor.

6 §

En handlare ska på begäran av Polismyndigheten undersöka om vissa

begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.

8 §

Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut eller bearbetas

förrän tidigast en månad efter den dag då varorna togs emot.

Polismyndigheten får medge en handlare undantag från denna bestämmelse

om det finns särskilda skäl.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:730

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:730

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

10 §

Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen efterlevs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.