SFS 1981:2

810002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:KECTEW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:ZIBSKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;line-height:21px;font-family:ZIBSKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KECTEW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:ZIBSKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:SFBTBQ+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:10px;font-family:SFBTBQ+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZIBSKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZIBSKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZIBSKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:586px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:2 </b></p> <p style="position:absolute;top:586px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:610px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:610px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>handel med skrot och begagnade varor; </b></p> <p style="position:absolute;top:637px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 januari 1981 </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">Utf�rdad den 8 januari 1981. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag har till �ndam�l att f�rebygga avs�ttning av stulet eller el�</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">jest olovligen �tkommet gods och att underl�tta polisens efterspaning av <br/>s�dant gods. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � Regeringen f�r f�reskriva att handel med j�rn- och annat metallskrot </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r drivas endast efter tillst�nd av den myndighet som regeringen best�m�</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">mer och att det f�r s�dan handel skall finnas en f�rest�ndare som till�</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">st�ndsmyndigheten har godk�nt. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�r f�reskriva att handel med begagnade varor, i den omfatt�</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">ning som regeringen best�mmer, endast f�r drivas efter registrering hos </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">den myndighet som regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med�</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">dela f�reskrifter om skyldighet f�r den som har tillst�nd eller �r registrerad </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">med st�d av denna lag att f�ra anteckningar som r�r befattningen med f�r-</p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">12 </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1980/81: 3, NU 12 , rskr 81. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>v�rvat eller elje st motta get gods och att till handah�lla myndighet anteck- </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:681px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1981: 2 </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft21">ningar, handlingar eller uppgifter d�rom. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">�ven andra f�reskrifter f�r den som avses i f�rsta styc ket. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">4 � Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och de f�reskrifter som </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft25">har meddelats med st�d av lagen ut�vas av den myndighet som regeringen <br/>best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft26">5 � Den som har tillst�nd eller �r registrerad med st�d av denna lag �r <br/>skyldig att e fter anmodan l�ta tillsynsmyndigheten unders�ka omr�de, lo�</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft26">kal eller annat utrymme som anv�nds i verksamheten och granska den <br/>bokf�ring och �vriga handlingar som h�r till verksamhe ten. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">6 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m �nader d�ms den som upps�tli-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">gen eller av oaktsamh et </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft21">1. driver handel med skrot utan f�reskrivet tillst�nd eller utan att en f��</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">reskriven godk�nd f�rest�ndare finns, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft21">2. driver handel med begagnade varor utan at t p� f�reskrivet s�tt vara </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">registrerad, </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft21">3. underl�ter att fullg�ra skyldighet enligt 3 � f�rsta stycket eller l�mnar </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">oriktig uppgift vid fullg�randet. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft21">I ringa fa ll d�ms inte till straff. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">7 � Den som har underl�tit att fullg�ra skyldighet enligt 3 � f�r inte d��</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">mas till straff enligt 6� f�r underl�tenheten, om skyldigheten omfattas av </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">ett vitesf�rel�ggande. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">8 � N�ringsidkare ansvarar f�r s�dan g�rning som avses i 6 � om den har </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">beg�tts i hans r�relse och han har haft eller borde ha haft vetskap om g�r�</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 ju li 1981. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft21">Genom lagen upph�vs f�rordningen (1949:723) ang�ende handel med </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">skrot, lump och begagnat gods samt kung�relsen (1949; 725) med vissa f��</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">reskrifter ang�ende till�mpningen av n�mnda f�r ordning. Regeringen f�r </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft26">f�reskriva att tillst�nd eller r �tt enligt tidigare g�llande forfattningar avse�<br/>ende handel med skrot skall g�lla till s vidare eller under viss tid och att till�<br/>st�nd eller r�tt enligt tidigare g�llande f�rfattningar avseende handel med </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">begagnade varor skall a nses motsvara s�dan registrering som avses i 2 � </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">THORBJ�RN F�DLDIN </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft21">ERIC KR�NMARK </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft21">(Handelsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:763px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 </b></p> <p style="position:absolute;top:1207px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>' &#34;"' &lt;"- </b></p> <p style="position:absolute;top:1207px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>t </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:2

Lag

Utkom fr�n trycket

handel med skrot och begagnade varor;

den 22 januari 1981

Utf�rdad den 8 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

1 � Denna lag har till �ndam�l att f�rebygga avs�ttning av stulet eller el�

jest olovligen �tkommet gods och att underl�tta polisens efterspaning av
s�dant gods.

2 � Regeringen f�r f�reskriva att handel med j�rn- och annat metallskrot

f�r drivas endast efter tillst�nd av den myndighet som regeringen best�m�

mer och att det f�r s�dan handel skall finnas en f�rest�ndare som till�

st�ndsmyndigheten har godk�nt.

Regeringen f�r f�reskriva att handel med begagnade varor, i den omfatt�

ning som regeringen best�mmer, endast f�r drivas efter registrering hos

den myndighet som regeringen best�mmer.

3 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med�

dela f�reskrifter om skyldighet f�r den som har tillst�nd eller �r registrerad

med st�d av denna lag att f�ra anteckningar som r�r befattningen med f�r-

12

' Prop. 1980/81: 3, NU 12 , rskr 81.

background image

v�rvat eller elje st motta get gods och att till handah�lla myndighet anteck-

SFS 1981: 2

ningar, handlingar eller uppgifter d�rom.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

�ven andra f�reskrifter f�r den som avses i f�rsta styc ket.

4 � Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och de f�reskrifter som

har meddelats med st�d av lagen ut�vas av den myndighet som regeringen
best�mmer.

5 � Den som har tillst�nd eller �r registrerad med st�d av denna lag �r
skyldig att e fter anmodan l�ta tillsynsmyndigheten unders�ka omr�de, lo�

kal eller annat utrymme som anv�nds i verksamheten och granska den
bokf�ring och �vriga handlingar som h�r till verksamhe ten.

6 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m �nader d�ms den som upps�tli-

gen eller av oaktsamh et

1. driver handel med skrot utan f�reskrivet tillst�nd eller utan att en f��

reskriven godk�nd f�rest�ndare finns,

2. driver handel med begagnade varor utan at t p� f�reskrivet s�tt vara

registrerad,

3. underl�ter att fullg�ra skyldighet enligt 3 � f�rsta stycket eller l�mnar

oriktig uppgift vid fullg�randet.

I ringa fa ll d�ms inte till straff.

7 � Den som har underl�tit att fullg�ra skyldighet enligt 3 � f�r inte d��

mas till straff enligt 6� f�r underl�tenheten, om skyldigheten omfattas av

ett vitesf�rel�ggande.

8 � N�ringsidkare ansvarar f�r s�dan g�rning som avses i 6 � om den har

beg�tts i hans r�relse och han har haft eller borde ha haft vetskap om g�r�

ningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 ju li 1981.

Genom lagen upph�vs f�rordningen (1949:723) ang�ende handel med

skrot, lump och begagnat gods samt kung�relsen (1949; 725) med vissa f��

reskrifter ang�ende till�mpningen av n�mnda f�r ordning. Regeringen f�r

f�reskriva att tillst�nd eller r �tt enligt tidigare g�llande forfattningar avse�
ende handel med skrot skall g�lla till s vidare eller under viss tid och att till�
st�nd eller r�tt enligt tidigare g�llande f�rfattningar avseende handel med

begagnade varor skall a nses motsvara s�dan registrering som avses i 2 �

andra stycket.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�DLDIN

ERIC KR�NMARK

(Handelsdepartementet)

13

' ""' <"-

t

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.