SFS 1981:2

810002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:2

Lag

Utkom från trycket

handel med skrot och begagnade varor;

den 22 januari 1981

Utfärdad den 8 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag har till ändamål att förebygga avsättning av stulet eller el­

jest olovligen åtkommet gods och att underlätta polisens efterspaning av
sådant gods.

2 § Regeringen får föreskriva att handel med järn- och annat metallskrot

får drivas endast efter tillstånd av den myndighet som regeringen bestäm­

mer och att det för sådan handel skall finnas en föreståndare som till­

ståndsmyndigheten har godkänt.

Regeringen får föreskriva att handel med begagnade varor, i den omfatt­

ning som regeringen bestämmer, endast får drivas efter registrering hos

den myndighet som regeringen bestämmer.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om skyldighet för den som har tillstånd eller är registrerad

med stöd av denna lag att föra anteckningar som rör befattningen med för-

12

' Prop. 1980/81: 3, NU 12 , rskr 81.

¬

background image

värvat eller elje st motta get gods och att till handahålla myndighet anteck-

SFS 1981: 2

ningar, handlingar eller uppgifter därom.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

även andra föreskrifter för den som avses i första styc ket.

4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

5 § Den som har tillstånd eller är registrerad med stöd av denna lag är
skyldig att e fter anmodan låta tillsynsmyndigheten undersöka område, lo­

kal eller annat utrymme som används i verksamheten och granska den
bokföring och övriga handlingar som hör till verksamhe ten.

6 § Till böter eller fängelse i högst sex m ånader döms den som uppsåtli-

gen eller av oaktsamh et

1. driver handel med skrot utan föreskrivet tillstånd eller utan att en fö­

reskriven godkänd föreståndare finns,

2. driver handel med begagnade varor utan at t på föreskrivet sätt vara

registrerad,

3. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 3 § första stycket eller lämnar

oriktig uppgift vid fullgörandet.

I ringa fa ll döms inte till straff.

7 § Den som har underlåtit att fullgöra skyldighet enligt 3 § får inte dö­

mas till straff enligt 6§ för underlåtenheten, om skyldigheten omfattas av

ett vitesföreläggande.

8 § Näringsidkare ansvarar för sådan gärning som avses i 6 § om den har

begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haft vetskap om gär­

ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1981.

Genom lagen upphävs förordningen (1949:723) angående handel med

skrot, lump och begagnat gods samt kungörelsen (1949; 725) med vissa fö­

reskrifter angående tillämpningen av nämnda för ordning. Regeringen får

föreskriva att tillstånd eller r ätt enligt tidigare gällande forfattningar avse­
ende handel med skrot skall gälla till s vidare eller under viss tid och att till­
stånd eller rätt enligt tidigare gällande författningar avseende handel med

begagnade varor skall a nses motsvara sådan registrering som avses i 2 §

andra stycket.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�DLDIN

ERIC KR�NMARK

(Handelsdepartementet)

13

' "⬢' <⬢�~-

t

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.