SFS 1999:271 Lag om handel med begagnade varor

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:271) om handel med begagnade varor / SFS 1999:271 Lag om handel med begagnade varor
990271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om handel med begagnade varor;

utfärdad den 12 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Denna lag har till syfte att försvåra avsättningen av stulna eller annars

olovligen åtkomna varor och att underlätta polisens efterspaning av sådana
varor.

2 §

Lagen är tillämplig på yrkesmässig handel med sådana begagnade va-

ror som finns angivna i en av regeringen utfärdad förordning.

Yrkesmässig handel innefattar även yrkesmässig auktionsförsäljning, an-

nan yrkesmässig försäljning som riktar sig till allmänheten samt yrkesmäs-
sigt mottagande av begagnade varor för omarbetning eller annan liknande
bearbetning.

En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds av en privat-

person till den som driver yrkesmässig handel med begagnade varor.

I lagen avses med handlare den som är registrerad enligt denna lag.

Registrering

3 §

Den som avser att yrkesmässigt driva handel med sådana begagnade

varor som avses i 2 § första stycket skall anmäla handeln för registrering hos
lokala polismyndigheten i varje ort där handeln skall bedrivas.

Anmälan för registrering skall göras innan handeln påbörjas.

4 §

Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad

är skyldig att på uppmaning av den lokala polismyndigheten lämna de upp-
lysningar som behövs för att bedöma om registreringsskyldighet föreligger.

Om registreringsskyldighet bedöms föreligga skall polismyndigheten

uppmana de som bedriver handeln att fullgöra denna skyldighet.

Den som underlåter att följa en uppmaning enligt andra stycket får regi-

streras av polismyndigheten.

1

Prop. 1998/99:51, bet. 1998/99:NU9, rskr. 1998/99:201.

SFS 1999:271

Utkom från trycket
den 1 juni 1999

background image

2

SFS 1999:271

Handlarens skyldigheter

5 §

En handlare är skyldig att föra anteckningar om förvärvade eller annars

mottagna varor och att på begäran tillhandahålla den lokala polismyndighe-
ten dessa anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor.

6 §

En handlare skall på begäran av polismyndigheten undersöka om vissa

begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.

7 §

En handlare får inte ta emot begagnade varor av den som inte på ett till-

förlitligt sätt styrker sin identitet eller är känd.

En handlare får inte heller ta emot begagnade varor av den som är under

18 år om inte denne visar att han har rätt att förfoga över varan eller av den
som är märkbart påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

8 §

Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut eller bearbetas

förrän tidigaste en månad efter den dag då varorna togs emot.

Den lokala polismyndigheten får medge en handlare undantag från denna

bestämmelse om det finns särskilda skäl.

Bemyndiganden

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela närmare föreskrifter om registrering och handlares anteckningsskyldig-
het.

Tillsyn

10 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen utövas av den lokala polismyndighet hos vilken
handlaren är registrerad.

11 §

En handlare är skyldig att på begäran låta polismyndigheten vid till-

synen granska bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten
samt att lämna de upplysningar om verksamheten i övrigt som behövs för
tillsynen.

12 §

En handlare är skyldig att på begäran lämna polismyndigheten till-

träde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i verksamhe-
ten. Denna skyldighet att lämna tillträde gäller dock inte bostad.

13 §

Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av denna lag skall efterlevas.
Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Straffbestämmelser

14 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet

background image

3

SFS 1999:271

1. driver sådan yrkesmässig handel med begagnade varor som omfattas av

denna lag utan att vara registrerad,

2. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 5 § eller lämnar oriktig uppgift

vid fullgörandet.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen är belagd

med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa.

15 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

7 och 8 §§. Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen
är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa.

16 §

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar

enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

�verklagande

17 §

Polismyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 då lagen (1981:2) om handel

med skrot och begagnade varor upphör att gälla.

2. Den som vid ikraftträdandet är registrerad hos en lokal polismyndighet

enligt förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor skall anses
registrerad inom myndighetens verksamhetsområde enligt den nya lagen.
Den som vid ikraftträdandet driver handel på flera orter och endast är regi-
strerad på någon av dem skall senast den 1 september 1999 registrera sig på
alla övriga orter där han driver handel.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN ROSENGREN
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.