SFS 2007:561 Lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

070561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av
säkerställda obligationer;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § och 3 kap. 2 § lagen

(2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer skall ha följande ly-
delse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag avses med

emittentinstitut

: en bank eller ett kreditmarknadsföretag som fått tillstånd

enligt 2 kap. 1 § att ge ut säkerställda obligationer,

säkerställda obligationer

: obligationer och andra jämförbara skuldförbin-

delser som är förenade med förmånsrätt i emittentinstitutets säkerhetsmassa,

fyllnadssäkerheter

: tillgångar som enligt 3 kap. 2 § får ingå i säkerhets-

massan,

derivatavtal

: avtal som träffats, i syfte att uppnå balans mellan finansiella

villkor för tillgångar i säkerhetsmassan och motsvarande villkor för de
säkerställda obligationerna, mellan ett emittentinstitut och

1. svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet,
2. Europeiska gemenskaperna eller någon av de utländska stater eller cen-

tralbanker som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 6 kap. 3 § 1,

3. en sådan utländsk kommun eller därmed jämförlig samfällighet, med

befogenhet att kräva in offentlig uppbörd, som framgår av föreskrifter med-
delade med stöd av 6 kap. 3 § 1,

4. Sveriges allmänna hypoteksbank, ett kreditinstitut eller ett värdepap-

persbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden,

5. en kommun eller därmed jämförlig samfällighet i någon av de utländ-

ska stater som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 6 kap. 3 § 1,

6. ett utländskt kreditinstitut i någon av de utländska stater som framgår

av föreskrifter meddelade med stöd av 6 kap. 3 § 1,

7. de internationella utvecklingsbanker som framgår av föreskrifter med-

delade med stöd av 6 kap. 3 § 1, eller

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:1385.

SFS 2007:561

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:561

8. andra motparter som i enlighet med föreskrifter meddelade med stöd av

6 kap. 3 § 1 kan bedömas inte vara mer riskfyllda än de som anges i 1–7 och
som uppfyller övriga krav som framgår av föreskrifterna,

säkerhetsmassa

: krediter, fyllnadssäkerheter och i registret antecknade

medel enligt 4 kap. 4 § i vilka obligationsinnehavarna och emittentinstitutets
motparter i derivatavtal har förmånsrätt i enlighet med bestämmelserna i
denna lag och förmånsrättslagen (1970:979),

bank

: ett svenskt bankaktiebolag, en svensk sparbank eller en svensk

medlemsbank, och

kreditmarknadsföretag

: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk

förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

3 kap.

2 §

3

I säkerhetsmassan får ingå fyllnadssäkerheter. Dessa får bestå av föl-

jande tillgångar:

1. inneliggande kassa, checkar och postremissväxlar,
2. placeringar och fordringar för vilka svenska staten, en svensk kommun

eller därmed jämförlig samfällighet svarar,

3. placeringar och fordringar för vilka en utländsk stat eller centralbank

svarar, om placeringen eller fordran gäller i den utländska statens valuta och
är refinansierad i samma valuta,

4. övriga placeringar och fordringar för vilka Europeiska gemenskaperna

eller någon av de utländska stater eller centralbanker som framgår av före-
skrifter meddelade med stöd av 6 kap. 3 § 5 svarar,

5. placeringar och fordringar för vilka en sådan utländsk kommun eller

därmed jämförlig samfällighet, med befogenhet att kräva in offentlig upp-
börd, som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 6 kap. 3 § 5 sva-
rar,

6. andra placeringar, fordringar, garantiförbindelser och åtaganden som i

enlighet med föreskrifter meddelade med stöd av 6 kap. 3 § 5 kan bedömas
inte vara mer riskfyllda än de som anges i 1–5, och

7. placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden, för

vilka säkerheten utgörs av sådana placeringar eller fordringar som anges i 1–
6.

Finansinspektionen får efter ansökan besluta att även följande tillgångar

får användas som fyllnadssäkerheter:

1. placeringar och fordringar för vilka Sveriges allmänna hypoteksbank,

ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 §
första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden svarar,

2. placeringar och fordringar för vilka en kommun eller därmed jämförlig

samfällighet i någon av de utländska stater som framgår av föreskrifter med-
delade med stöd av 6 kap. 3 § 5 svarar,

3. placeringar och fordringar med en återstående löptid av högst ett år för

vilka ett utländskt kreditinstitut svarar,

3

Senaste lydelse 2006:1385.

background image

3

SFS 2007:561

4. placeringar och fordringar för vilka ett utländskt kreditinstitut i någon

av de utländska stater som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av
6 kap. 3 § 5 svarar,

5. placeringar och fordringar för vilka någon av de internationella utveck-

lingsbanker som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 6 kap. 3 § 5
svarar,

6. andra placeringar, fordringar, garantiförbindelser och åtaganden som i

enlighet med föreskrifter meddelade med stöd av 6 kap. 3 § 5 kan bedömas
inte vara mer riskfyllda än de som anges i 1–5 och som uppfyller övriga krav
som framgår av föreskrifterna, och

7. placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden, för

vilka säkerheten utgörs av sådana placeringar eller fordringar som anges i 1–
6.

Fyllnadssäkerheterna får utgöra högst 20 procent av säkerhetsmassan. Om

det finns särskilda skäl får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att an-
delen under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.