SFS 2013:104 Lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

130104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av
säkerställda obligationer;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 2 § lagen (2003:1223) om ut-

givning av säkerställda obligationer ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 1 § inte

meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in till inspek-
tionen, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden
får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut inom sex månader från det

att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:104

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.