SFS 2016:504 Lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

160504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av
säkerställda obligationer;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2003:1223)

om utgivning av säkerställda obligationer ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

Det nominella värdet av säkerhetsmassan ska vid varje tidpunkt över-

stiga det sammanlagda nominella värdet av de fordringar som kan göras gäl-
lande mot emittentinstitutet på grund av säkerställda obligationer med minst
två procent.

9 §

Emittentinstitutets krediter och fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan

ska ges sådana villkor beträffande valuta, ränta och räntebindningsperiod att
en god balans upprätthålls med motsvarande villkor för de säkerställda obli-
gationerna. Derivatavtal får användas i detta syfte.

Emittentinstitutet ska anses ha uppnått en sådan balans som avses i första

stycket om nuvärdet av tillgångarna i säkerhetsmassan vid varje tidpunkt
överstiger nuvärdet av skulderna avseende säkerställda obligationer med
minst två procent. Vid beräkningen ska även nuvärdet av derivatavtal beaktas.

Emittentinstitutet ska se till att betalningsflödena avseende tillgångarna i

säkerhetsmassan, derivatavtal och säkerställda obligationer är sådana att insti-
tutet vid varje tillfälle kan fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot inne-
havare av säkerställda obligationer och motparter i derivatavtal.

Emittentinstitutet ska på ett särskilt konto hålla de medel som avses i tredje

stycket avskilda från institutets övriga medel.

Denna lag träder i kraft den 21 juni 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:105, bet. 2015/16:FiU32, rskr. 2015/16:252.

SFS 2016:504

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.