SFS 2018:814 Lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

SFS2018-814.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av

säkerställda obligationer
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2003:1223) om

utgivning av säkerställda obligationer ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 §
Finansinspektionens beslut enligt denna lag överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:814

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.