SFS 2022:803 Lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

SFS2022-803.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av

säkerställda obligationer

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2003:1223) om
utgivning av säkerställda obligationer

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1–4, 6–9, 10 och 11 §§, 4 kap.

1 §, 5 kap. 3 och 7 §§, 6 kap. 3 §, rubriken närmast efter rubriken till 3 kap.
och rubriken närmast före 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 2 § ska lyda ”Skyddade benäm-

ningar”,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 3 § och 3 kap. 9 a, 9 b,

15 och 16 §§, och närmast före 3 kap. 1, 9 a, 15 och 16 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om kreditinstituts rätt att ge ut
säkerställda obligationer.

2 §3 I denna lag avses med

bostadsfastighet: en bostadsfastighet enligt artikel 4.1.75 i tillsynsförord-

ningen,

derivatavtal: avtal som träffats, i syfte att uppnå balans mellan finansiella

villkor för tillgångar i säkerhetsmassan och motsvarande villkor för de
säkerställda obligationerna, mellan ett emittentinstitut och ett kreditinstitut,
ett utländskt kreditinstitut inom EES eller en sådan motpart till fordringar
som anges i artikel 129.1 a och b i tillsynsförordningen,

emittentinstitut: ett kreditinstitut som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § att ge

ut säkerställda obligationer,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse,

likviditetstäckningsförordningen: kommissionens delegerade förordning

(EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditets-
täckningskravet för kreditinstitut,

1 Prop. 2021/22:76, bet. 2021/22:FiU37, rskr. 2021/22:332.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 av den 27 november 2019 om
utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om
ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2011:459.

SFS

2022:803

Publicerad
den

14 juni 2022

background image

2

SFS

2022:803

säkerhetsmassa: tillgångar som anges i 3 kap. 1 och 2 §§ och i registret

antecknade medel enligt 3 kap. 10 § andra stycket andra meningen och
4 kap. 4 § i vilka obligationsinnehavarna och emittentinstitutets motparter i
derivatavtal har förmånsrätt enligt denna lag och förmånsrättslagen (1970:979),

säkerställda obligationer: obligationer och andra jämförbara skuldför-

bindelser som är förenade med förmånsrätt i emittentinstitutets säkerhets-
massa,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och

utländskt kreditinstitut inom EES: ett utländskt kreditinstitut enligt 1 kap.

5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse som hör hemma inom EES.

2 kap.
1 §
Ett kreditinstitut får ge ut säkerställda obligationer efter tillstånd av
Finansinspektionen. Tillstånd ska meddelas om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet överensstämmer med

denna lag,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att

bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som
reglerar verksamheten,

3. tidigare utgivna obligationer och andra jämförbara skuldförbindelser,

som är utgivna för att finansiera krediter av det slag som får ingå i säker-
hetsmassan, omvandlas till säkerställda obligationer eller hanteras på ett för
borgenärerna likvärdigt sätt enligt en plan som har godkänts av Finansin-
spektionen, och

4. kreditinstitutet i en ekonomisk plan redovisar att dess finansiella situa-

tion är så stabil att övriga borgenärers intressen inte riskeras.

I den ekonomiska planen enligt första stycket 4 ska det ingå ett yttrande

från revisorerna som styrker redovisningen.

3 § Benämningen svensk säkerställd obligation får användas endast som
beteckning för en sådan skuldförbindelse som uppfyller kraven i denna lag.

En skuldförbindelse som avses i första stycket får även benämnas euro-

peisk säkerställd obligation, europeisk säkerställd obligation (premium) och
motsvarande utländska officiella beteckningar inom EES.

3 kap.
Tillåtna tillgångar i säkerhetsmassan
Hypotekskrediter och offentliga fordringar
1 §4 Säkerhetsmassan får bestå av

1. krediter som har lämnats mot säkerhet i bostadsfastigheter och kom-

mersiella fastigheter enligt artikel 129.1 d och f i tillsynsförordningen
(hypotekskrediter), förutsatt att krediterna uppfyller de villkor som uppställs
i 3–7 §§, och

2. offentliga fordringar enligt artikel 129.1 a och b i tillsynsförordningen.
Hypotekskrediter som har lämnats mot säkerhet i kommersiella fastig-

heter får utgöra högst 10 procent av säkerhetsmassan. Det gäller dock inte
för hypotekskrediter som har lämnats mot säkerhet i kommersiella fastig-
heter som huvudsakligen används för jordbruks- eller skogsbruksändamål.

4 Senaste lydelse 2011:459.

background image

3

SFS

2022:803

Säkerheter i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter ska uppfylla

kraven i artikel 208.2, 208.4 och 208.5 i tillsynsförordningen. Säkerheterna
ska bestå av inteckning i fast egendom eller tomträtt, av pant i bostadsrätt
eller av motsvarande utländska säkerheter.

Fordringar mot kreditinstitut
2 §5 I säkerhetsmassan får det även ingå fordringar mot kreditinstitut och
utländska kreditinstitut inom EES (fordringar mot kreditinstitut).

Första stycket gäller
1. fordringar som grundas på derivatavtal och som uppfyller kraven för

kreditkvalitetssteg 1 eller 2 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen,

2. fordringar som grundas på derivatavtal och som endast uppfyller

kraven för kreditkvalitetssteg 3 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen,
om Finansinspektionen godkänner det i enlighet med artikel 129.1a c andra
meningen i samma förordning,

3. andra fordringar som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 1 eller 2

enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen och som är tillgångar på nivå 1
eller 2A enligt artikel 3 i likviditetstäckningsförordningen, och

4. övriga fordringar som får användas för att uppfylla kravet på likvidi-

tetsbuffert enligt 9 a §.

Fordringar mot kreditinstitut får inte överstiga de andelar som anges i

artikel 129.1a i tillsynsförordningen.

3 §6 När en hypotekskredit lämnas får krediten ingå i säkerhetsmassan till den
del krediten i förhållande till säkerheten ligger inom de belåningsgrader som
följer av artikel 129.1 d och f i tillsynsförordningen.

4 § I samband med att ett emittentinstitut lämnar hypotekskrediter ska
säkerhetens marknadsvärde fastställas genom en individuell värdering. En
värdering får dock grundas på generella prisnivåer om den avser

1. fast egendom som utgör bostadsfastighet i en- eller tvåfamiljshus,
2. tomträtt som har upplåtits för bostadsändamål avseende en- eller

tvåfamiljshus, eller

3. bostadsrätt som har upplåtits för bostadsändamål.
Med marknadsvärde avses det pris som skulle uppnås vid en marknads-

mässig försäljning där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet ska
bedömas utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden.

6 § Hypotekskrediter får vara säkerställda endast med säkerheter i egen-
dom belägen inom EES.

7 § Ett emittentinstitut ska kontrollera marknadsvärdet för egendom som
utgör säkerhet för hypotekskrediter i enlighet med artikel 129.3 i tillsynsför-
ordningen.

Om marknadsvärdet av egendom som utgör säkerhet för en hypoteks-

kredit minskat avsevärt, får i säkerhetsmassan endast inräknas den del av
krediten som efter värdeminskningen ligger inom den belåningsgrad som
gäller enligt 3 §.

5 Senaste lydelse 2011:459.
6 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

4

SFS

2022:803

8 §7 Det nominella värdet av säkerhetsmassan ska vid varje tidpunkt
överstiga det sammanlagda nominella värdet av de fordringar som kan göras
gällande mot emittentinstitutet på grund av säkerställda obligationer med
minst två procent.

Värdet av säkerhetsmassan ska även täcka kostnader för förvaltning och

avveckling av säkerställda obligationer under konkurs. Dessa kostnader får
bestämmas till ett schablonbelopp.

9 §8 Emittentinstitutets tillgångar i säkerhetsmassan ska ges sådana villkor
beträffande valuta, ränta och räntebindningsperiod att en god balans
upprätthålls med motsvarande villkor för de säkerställda obligationerna.
Derivatavtal får användas i detta syfte.

Emittentinstitutet ska anses ha uppnått en sådan balans som avses i första

stycket om nuvärdet av tillgångarna i säkerhetsmassan, med avdrag för kost-
nader som anges i 8 § andra stycket, vid varje tidpunkt överstiger nuvärdet
av skulderna avseende säkerställda obligationer med minst två procent. Vid
beräkningen ska även nuvärdet av derivatavtal beaktas.

Emittentinstitutet ska se till att betalningsflödena avseende tillgångarna i

säkerhetsmassan, derivatavtal och säkerställda obligationer är sådana att insti-
tutet vid varje tillfälle kan fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot
innehavare av säkerställda obligationer och motparter i derivatavtal.

Likviditetsbuffert
9 a §
Emittentinstitutet ska se till att säkerhetsmassan innehåller en lik-
viditetsbuffert som täcker institutets högsta dagliga ackumulerade nettolik-
viditetsutflöde avseende en säkerställd obligation för de närmast följande
180 dagarna.

Likviditetsbufferten ska utgöras av
1. tillgångar på nivå 1 eller 2A enligt artikel 3 i likviditetstäcknings-

förordningen, eller

2. fordringar mot kreditinstitut som utgörs av kortfristig inlåning med en

ursprunglig löptid som inte överstiger 100 dagar och som uppfyller kraven för
kreditkvalitetssteg 1 eller 2 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen.

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen godkänna att likvidi-

tetsbufferten tillfälligt får utgöras av

1. fordringar enligt andra stycket 2 som endast uppfyller kraven för kredit-

kvalitetssteg 3 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen, eller

2. tillgångar på nivå 2B enligt artikel 3 i likviditetstäckningsförordningen.

9 b § För en säkerställd obligation som uppfyller kraven i 15 § andra
stycket 2 behöver likviditetsbufferten täcka kapitalbeloppet endast i förhål-
lande till avtalsvillkorens senare förfallodag.

10 § Ett emittentinstitut ska föra ett register över de säkerställda obliga-
tionerna, säkerhetsmassan och, i förekommande fall, derivatavtal.

Registret ska vid varje tidpunkt utvisa det nominella värdet av de säker-

ställda obligationerna och av den säkerhetsmassa som är knuten till obliga-
tionerna. Registret ska också utvisa de medel som härrör från säkerhets-
massan och derivatavtal.

7 Senaste lydelse 2016:504.
8 Senaste lydelse 2016:504. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

background image

5

SFS

2022:803

11 § I registret ska det finnas uppgifter

1. för varje säkerställd obligation: om obligationens nominella värde,

ränta och förfallodag,

2. för varje enskild kredit: om kreditens nummer, låntagare, nominella

värde, amorteringsvillkor och ränta,

3. för varje offentlig fordran i form av en kredit enligt 2: om borgensman,
4. för varje hypotekskredit: om
a) säkerhetens värde samt när och på vilka grunder värderingen utförts,

och

b) fordran på grund av försäkringsavtal avseende säkerheten,
5. för varje fordran mot kreditinstitut, bortsett från fordran enligt derivat-

avtal, och för varje offentlig fordran, bortsett från krediter enligt 2: om dess
nominella värde samt löptid och ränta, och

6. för varje derivatavtal: om avtalets typ och nummer, derivatmotpart, nomi-

nellt belopp, valuta, räntesats, mottagna säkerheter, värdet på nettofordran
eller nettoskuld samt start- och slutdag för avtalet.

Löptidsförlängning
15 §
Löptiden för en säkerställd obligation får förlängas endast efter
Finansinspektionens godkännande. Inför ett beslut om godkännande ska
Riksbanken och Riksgäldskontoret få tillfälle att lämna synpunkter.

Godkännande får lämnas, om
1. det är sannolikt att en förlängning kan motverka att emittentinstitutet

kommer på obestånd, och

2. det av avtalsvillkoren för den säkerställda obligationen framgår
a) att löptiden får förlängas endast efter Finansinspektionens godkän-

nande,

b) förutsättningarna för godkännande enligt 1, och
c) den senare förfallodag som gäller efter en förlängning.

Ett ärende eller mål om godkännande ska handläggas skyndsamt.

Information om säkerställda obligationer
16 §
Ett emittentinstitut ska lämna sådana uppgifter om en säkerställd
obligation som behövs för att en köpare ska kunna bedöma obligationen och
den risk som är förenad med att investera i den.

Om den säkerställda obligationen innehåller avtalsvillkor som avses i 15 §

andra stycket 2, ska informationen särskilt innehålla uppgifter om

1. vilka omständigheter som kan utlösa en förlängning,
2. huruvida en förlängning påverkas av att emittentinstitutet försätts i

konkurs eller resolution, och

3. kravet på Finansinspektionens godkännande.

4 kap.
1 §
Förmånsrätt enligt 3 a § förmånsrättslagen (1970:979) gäller i de till-
gångar som enligt 3 kap. 10 § registrerats som säkerhetsmassa.

Dessutom gäller förmånsrätt i de medel som senare antecknas i registret

enligt 4 §.

background image

6

SFS

2022:803

5 kap.
3 §
Finansinspektionen ska återkalla ett emittentinstituts tillstånd om insti-
tutet

1. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har påbörjat utgivning

av säkerställda obligationer,

2. har förklarat sig avstå från tillståndet, eller
3. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt.

I de fall som avses i första stycket 1 eller 3 får i stället varning meddelas

om det är tillräckligt.

7 § Emittentinstitut ska bekosta Finansinspektionens tillsyn med årliga
avgifter.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl-

ningar och underrättelser enligt denna lag.

6 kap.
3 §
9 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 och 4,
2. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap. 1 § tredje

stycket,

3. hur värdering av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § ska utföras,
4. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § ska utföras,
5. hur schablonbeloppet för kostnader för förvaltning och avveckling av

säkerställda obligationer enligt 3 kap. 8 § andra stycket ska bestämmas,

6. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för riskexpone-

ring och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 §,

7. hur registret ska föras enligt 3 kap. 10 §,
8. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och rapporteringsskyl-

dighet enligt 3 kap. 12 och 13 §§,

9. vilken information ett emittentinstitut ska tillhandahålla enligt 3 kap.

16 § första stycket, och

10. sådana avgifter som avses i 5 kap. 7 §.

1. Denna lag träder i kraft den 8 juli 2022.
2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för

överträdelser som har skett före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för en säkerställd obligation som

har getts ut före ikraftträdandet. För en sådan obligation tillämpas dock den
nya 3 kap. 16 § första stycket och, för överträdelser som sker efter
ikraftträdandet, 5 kap. 3 § i dess nya lydelse.

4. Äldre bestämmelser gäller också för en sådan säkerställd obligation

som avses i artikel 30.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2019/2162 av den 27 november 2019 om utgivning av säkerställda obliga-
tioner och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring
av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU, i den ursprungliga lydelsen,
under förutsättning att utgivningsvolymen inte utökas efter den 8 juli 2024
och den säkerställda obligationen uppfyller kraven i leden a–d i samma
artikel. För en sådan obligation tillämpas dock den nya 3 kap. 16 § första

9 Senaste lydelse 2006:1385.

background image

7

SFS

2022:803

stycket och, för överträdelser som sker efter ikraftträdandet, 5 kap. 3 § i dess
nya lydelse.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.