SFS 2020:1026 Lag om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet (Författningen har upphävts genom: SFS 2020:1026) / SFS 2020:1026 Lag om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
SFS2020-1026.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2004:299) om inlåningsverk-
samhet ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för
a) ekonomiska föreningar som före ikraftträdandet var registrerade enligt

den lagen och som inom ramen för en icke-finansiell verksamhet driver
inlåningsverksamhet som riktar sig till medlemmar och som bidrar till
finansieringen av föreningens verksamhet, och

b) ekonomiska föreningar som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till lagen (2020:1025) om ändring i lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

3. Den upphävda lagen gäller till utgången av 2021 för övriga ekonomiska

föreningar och aktiebolag som före ikraftträdandet var registrerade enligt
den lagen. Om ett sådant företag före utgången av 2021 har gett in en
ansökan om tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse till Finans-
inspektionen, gäller dock den upphävda lagen för det företaget till dess att
ansökan har prövats slutligt.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.

SFS

2020:1026

Publicerad
den

2 december 2020

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.