SFS 2008:506 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet / SFS 2008:506 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
080506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 § lagen (2004:299) om inlå-

ningsverksamhet ska ha följande lydelse.

16 §

Om ett företag åsidosätter informationsplikten i 8 §, när den gäller ett

erbjudande riktat till konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486)
tillämpas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsfö-
ring enligt 10 § samma lag.

Ett åsidosättande av informationsplikten i 8 § kan medföra marknadsstör-

ningsavgift enligt bestämmelserna i 29�36 §§ marknadsföringslagen.

Om det saknas möjlighet att ingripa enligt marknadsföringslagen, får Fi-

nansinspektionen förelägga företaget att fullgöra informationsplikten. Om
föreläggandet inte följs får inspektionen avföra företaget ur registret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:506

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.