SFS 2009:74 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet / SFS 2009:74 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
090074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet;

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 10 och 18 §§ samt rubriken när-

mast före 10 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska ha följande ly-
delse.

�&tgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

10 § Bestämmelser om skyldighet för företag som driver inlånings-
verksamhet enligt denna lag att medverka till att förhindra penningtvätt finns
i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism.

Ett företag som är registrerat enligt 7 § ska på begäran lämna Finansin-

spektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektio-
nen ska kunna kontrollera att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism följs.

Finansinspektionen får, när den anser det nödvändigt, genomföra en un-

dersökning hos företaget.

18 § Finansinspektionen får förelägga ett företag som driver inlånings-
verksamhet att göra rättelse om företaget

1. inte uppfyller kravet i 5 § första stycket eller 6 § första stycket,
2. överträder en bestämmelse i 9 §, 10 § andra stycket, 11 §, 12 § eller

14 § andra stycket,

3. överträder en bestämmelse i lagen (2009:62) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism, eller en föreskrift som har meddelats med
stöd av den lagen, eller

4. överträder någon annan bestämmelse i en författning som reglerar före-

tagets inlåningsverksamhet.

Om en innehavare som avses i 6 § andra stycket inte uppfyller kravet i 6 §

första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av ak-
tierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om inne-

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

SFS 2009:74
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:74

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

havaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade
personen.

Om ett företag inte gör rättelse får inspektionen avföra det ur registret. Ett

företag ska också avföras ur registret om det anmäler att det inte längre dri-
ver inlåningsverksamhet eller om det på annat sätt framgår att inlånings-
verksamheten har upphört.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.