SFS 2004:446 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet / SFS 2004:446 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
040446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2004:299) om inlå-

ningsverksamhet skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om sådan inlåningsverksamhet
som andra företag än institut enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
får driva.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det skall upprättas

prospekt enligt aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen
(1982:713), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen
(1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller motsvarande utländska
bestämmelser.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:446

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.