SFS 2013:105 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2013:105 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
130105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 2 § lagen (2004:46) om in-

vesteringsfonder ska ha följande lydelse.

14 kap.

2 §

2

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 1 kap. 4 eller 5 §

inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, ska in-
spektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter be-
gära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

2 kap. 12 § till behörig myndighet i utlandet inom två månader från det att un-
derrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt
2 kap. 13 § fjärde stycket, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen
för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onö-
digt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska

göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första

stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan
anses ha avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har
lämnats över inom två månader från det att en förklaring har lämnats, ska be-
slut enligt 2 kap. 13 § fjärde stycket anses ha meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2012:645.

SFS 2013:105

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.