SFS 2013:105 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2013:105 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
130105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DMEEKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DMEEKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DMEEKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DMEEKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:DMEEKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DMEEKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DMEEKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DMEEKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DMEEKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DMEEKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DMEEKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DMEEKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:46) om <br/>investeringsfonder;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 14 kap. 2 � lagen (2004:46) om in-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vesteringsfonder ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt 1 kap. 4 eller 5 �</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inte meddelar beslut inom sex m�nader fr�n det att ans�kan gavs in, ska in-<br/>spektionen underr�tta s�kanden om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter be-<br/>g�ra f�rklaring av domstol att �rendet on�digt uppeh�lls.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Finansinspektionen inte l�mnar �ver en underr�ttelse som avses i</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">2 kap. 12 � till beh�rig myndighet i utlandet inom tv� m�nader fr�n det att un-<br/>derr�ttelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt<br/>2 kap. 13 � fj�rde stycket, ska inspektionen underr�tta s�kanden om sk�len<br/>f�r detta. S�kanden f�r d�refter beg�ra f�rklaring av domstol att �rendet on�-<br/>digt uppeh�lls.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En beg�ran om en f�rklaring som avses i f�rsta eller andra stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">g�ras hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verkla-<br/>gande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket inom sex m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska ans�kan<br/>anses ha avslagits. Om en underr�ttelse som avses i andra stycket inte har<br/>l�mnats �ver inom tv� m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska be-<br/>slut enligt 2 kap. 13 � fj�rde stycket anses ha meddelats.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2012:645.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:105</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utf�rdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 14 kap. 2 � lagen (2004:46) om in-

vesteringsfonder ska ha f�ljande lydelse.

14 kap.

2 �

2

Om Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt 1 kap. 4 eller 5 �

inte meddelar beslut inom sex m�nader fr�n det att ans�kan gavs in, ska in-
spektionen underr�tta s�kanden om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter be-
g�ra f�rklaring av domstol att �rendet on�digt uppeh�lls.

Om Finansinspektionen inte l�mnar �ver en underr�ttelse som avses i

2 kap. 12 � till beh�rig myndighet i utlandet inom tv� m�nader fr�n det att un-
derr�ttelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt
2 kap. 13 � fj�rde stycket, ska inspektionen underr�tta s�kanden om sk�len
f�r detta. S�kanden f�r d�refter beg�ra f�rklaring av domstol att �rendet on�-
digt uppeh�lls.

En beg�ran om en f�rklaring som avses i f�rsta eller andra stycket ska

g�ras hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verkla-
gande till kammarr�tten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i f�rsta

stycket inom sex m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska ans�kan
anses ha avslagits. Om en underr�ttelse som avses i andra stycket inte har
l�mnats �ver inom tv� m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska be-
slut enligt 2 kap. 13 � fj�rde stycket anses ha meddelats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2012:645.

SFS 2013:105

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.